20 mrt 2021 08:56

COVID-19: verlenging van de tijdelijke maatregelen inzake justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van sommige maatregelen die werden genomen bij de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Om de verspreiding van het virus in te dammen, moeten fysieke contacten en ontmoetingen van mensen vermeden worden wanneer ze niet absoluut noodzakelijk zijn. Er wordt dus voorgesteld om verschillende maatregelen tot 30 juni 2021 te verlengen om die doelstelling te behalen en tegelijk de essentiële diensten die onder de bevoegdheid van justitie vallen, te blijven verlenen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • de eedaflegging bij schriftelijke verklaring
 • de tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels
 • de zitting van de strafuitvoeringskamers in de rechtbanken van eerste aanleg
 • gratis notariële volmachten
 • de verlenging van de termijnen in het kader van de gerechtelijke verkopen en vrijwillige verkopen onder gerechtelijke vorm
 • de procedure van vereffening-verdeling via videoconferentie
 • de schriftelijke behandeling van de hogere beroepen voor de kamer van inbeschuldigingstelling
 • het enkel horen van de raadslieden van de verzoeker/de veroordeelde/het slachtoffer op de zitting van de strafuitvoeringsrechter
 • het enkel horen van de raadslieden van de verzoeker of de geïnterneerde persoon op de zitting van de kamer voor de bescherming van de maatschappij
 • de tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt of een ambt bij het Grondwettelijk Hof uitoefenen
 • de verlenging van de wettiging van de tijdelijke maatregelen betreffende de neerlegging van verzoekschriften
 • de verlenging van de termijnen om bewijsstukken over te maken in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand
 • de verlenging van de termijnen voor de procureur des Konings om advies uit te brengen in het kader van schijnsituaties en nationaliteitsverwerving
 • de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.