06 nov 2020 15:23

COVID-19: verlenging van de uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen voorzien in de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

De werknemers, ambtenaren en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die ingegaan zijn op de oproep om hulp te bieden in het kader van de beheersing van de COVID 19-pandemie, mogen niet financieel benadeeld worden. In dit kader heeft de wet van 7 mei 2020 een decumulatie ingesteld voor wanneer COVID-19-inkomsten worden gecombineerd met inkomsten uit een wettelijk pensioen, een aanvullend pensioen of een leefloon. Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de artikelen 3, 4 en 5 van de wet van 7 mei 2020 te verlengen tot en met 31 maart 2021, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020.

Deze wet voorzag tevens in maatregelen ter bescherming van werknemers die ingevolge COVID-19 tijdelijk werkloos werden, op het vlak van het aanvullend pensioen en de collectieve ziekteverzekeringsovereenkomsten. Het ontwerp verlengt ook deze maatregelen tot en met 31 maart 2021.

Aangezien de wet van 7 mei 2020 op dit vlak niet in een machtiging aan de Koning voorzag, werd ook een voorontwerp van wet ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.