09 jul 2021 16:03

COVID-19: verlenging van de vergoeding voor telewerk in het openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt te verlengen, ingevolge de COVID-19-pandemie.

In het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, besliste de ministerraad van 26 februari 2021 om een forfaitaire kantoorvergoeding van 20 euro per maand toe te kennen voor de periode van januari tot augustus 2021, bovenop de reeds bestaande structurele telewerkvergoeding.

Het ontwerp beoogt een verlenging met een maand, hetzij tot eind september 2021, van de referentieperiode betreffende de steunmaatregel die wordt toegekend aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt die minstens vier dagen per maand telewerk verrichten tijdens de (herziene) periode van januari tot september 2021.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie