23 dec 2005 16:00

CREG

Inwerkingtreding van een aantal bepalingen over de CREG

Inwerkingtreding van een aantal bepalingen over de CREG

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 2005 houdende de diverse bepalingen en de bepalingen van de wet van 27 juli 2005 tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het gas (CREG). Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie. De artikelen 67 tot 71 van de eerst genoemde wet en de artikelen 2 tot 10 van de tweede wet treden in werking op de dag van publicatie in het Staatsblad.