28 jun 2018 17:40

Crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO: oprichting van een managementcel

De ministerraad neemt akte van een nota over de weerbaarheid en de voorbereiding van de civiele maatschappij, alsook van de implicaties voor België in het kader van het crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO.

Recente gebeurtenissen in en in de nabijheid van Europa hebben aangetoond dat de weerbaarheid ('resilience') van de bevolking ten allen tijde dient verzekerd te blijven. Zowel de Europese Unie (UE), als de NAVO is/zijn de laatste jaren zeer actief op dit vlak en werken uitstekend samen.

Tijdens hun topontmoeting in Warschau (2016) hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO verregaande engagementen genomen om de weerbaarheid en de voorbereiding van de civiele maatschappij
(civil preparedness) van de Alliantie en van de individuele Bondgenoten op te voeren.
Recente oefeningen van internationaal crisismanagement hebben aangetoond dat onze nationale instellingen en overheden op een snelle en veilige manier moeten kunnen samenwerken om effectief in te spelen op internationale gebeurtenissen.

NAVO heeft sinds meerdere decennia een gedetailleerd uitgewerkt Crisis Response System. Het EU-systeem, de integrated political crisis response (IPCR), wil de capaciteit van de EU versterken om snelle en effectieve beslissingen te kunnen nemen wanneer zij geconfronteerd wordt met ernstige crisissen die een reactie op het politieke niveau vereisen.

Tijdens de nakende NAVO-top zal het thema 'national resilience / civil preparedness' onderdeel uitmaken van de besprekingen.

Het voorstel in deze nota wil hiertoe bijdragen, zodat België zowel binnen de EU, als binnen de NAVO op het vlak van internationaal crisisbeheer een geloofwaardige partner blijft.

Het voorstel van de regering beoogt een structuur op te zetten voor de voorbereiding van het nationale risico- en crisisbeheer door de nationale coördinatie om efficiënt en effectief aan internationaal crisismanagement te kunnen deelnemen te verzekeren.

De regering bevestigt haar wil om verder te werken aan het optimaliseren van de bestaande structuren en procedures teneinde een regeringsbrede benadering van de veiligheid ook in crisisomstandigheden maximaal te verzekeren en op deze wijze de internationale verbintenissen in een EU- en NAVO-kader inzake crisismanagement en civil preparedness na te leven.

Het Crisiscentrum van de Regering wordt belast met de coördinatie van de nationale civil preparedness en zal de noodzakelijke acties laten initiëren.

Het Crisiscentrum van de Regering blijft verder belast met noodplanning en crisismanagement in België en vertegenwoordigt voor deze domeinen ons land binnen de EU en de NAVO in de betrokken werkgroepen.

Binnen het Crisiscentrum van de Regering wordt een International Crisismanagement Cell (ICC) opgericht, die in staat zal moeten zijn om, met de noodzakelijke werkingsmiddelen, heel snel beleidsvoorstellen te formuleren en de beslissingen ten uitvoer te brengen. De ICC werkt op een geïntegreerde wijze binnen het Crisiscentrum van de Regering.

Na maximaal zes maanden worden de werkzaamheden en behoeften geëvalueerd. Er kan indien nodig, en afhankelijk van de geïdentificeerde noden, worden bijgestuurd.