21 apr 2006 17:00

Cultuur- en sportcheques

Cultuur- en sportcheques vallen niet onder loon

Cultuur- en sportcheques vallen niet onder loon

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoeging van een art 19 ter in het koninklijk besluit van 28 novembver 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk. Vanaf juni 2006 kunnen alle werkgevers een cultuur- en sportcheque aan hun werknemers overhandigen voor een maximale waarde van 100 euro per jaar. Dat bedrag wordt over verschillende cheques gespreid, zodat men de cheques optimaal kan gebruiken voor kleine en grote evenementen. De werkgever kan de cheque in juli en augustus aanbieden. Tijdens de begrotingsopmaak 2006 ging de regering ermee akkoord dat de werkgevers hun werknemers een sport- en cultuurcheque aanbieden die vrij is van sociale zekerheidsbijdragen. De cheques worden niet als loon beschouwd als: - ze niet worden verleend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura, een ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid, - ze niet vervat zijn in in een sectoriële of bedrijfsgebonden collectieve arbeidsovereenkomst of in een geschreven individuele overeenkomst, - de geldigheid beperkt is tot een jaar en drie maand, - ze uitsluitend in het derde kwartaal worden toegekend, - ze niet geheel of gedeeltelijk in geld worden uitgekeerd, - ze uitsluitend ingewisseld worden bij erkende of gesubsidieerde cultuuroperatoren (museum, kunstatelier, theater, art-house cinema..) of bij sportorganisaties die aangesloten zijn bij een erkende federatie of een van de vier nationale federaties (boks, voetbal, hockey en golf), - ze afgeleverd worden op naam van de werknemer, - het totale bedrag niet meer bedraagt dan 100 euro per jaar per werknemer. Het ontwerp houdt rekening met de bezwaren van de Nationale arbeidsraad. Het wordt nog overlegd met de Gemeenschappen waarna het voor advies aan de Raad van State wordt overgemaakt.