17 jan 2014 12:53

Cumul arbeidsongevallenpremie en pensioen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, Philippe Courard  een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een interpretatiekwestie inzake de berekening van de cumulatie van een arbeidsongevallenrente met het pensioen oplost.

Het ontwerp biedt duidelijkheid over de impact van de berekening van het deel van de ongevallenrente dat in kapitaal wordt uitgekeerd. De kwestie van de betaling aan de slachtoffers wordt gescheiden van die van de ontvangsten. Voor de bepaling van de kapitalen en de rentes die aan het Fonds voor Arbeidsongevallen moeten worden gestort, wordt de berekeningsmethode van de verzekeringsondernemingen behouden en wordt daarbij rekening gehouden met de hypothetische indexering van het deel van de rente dat wordt uitgekeerd in kapitaal. De rente (die cumuleerbaar is met een rust- of overlevingspensioen) die nog verschuldigd is aan het slachtoffer of de rechthebbende blijft ongewijzigd en zal worden bepaald volgens de berekeningsmethode van het Fonds voor arbeidsongevallen door rekening te houden met het niet geïndexeerde deel van de rente dat in kapitaal wordt uitgekeerd. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971