06 nov 2014 17:00

Cumul van onderbrekingsuitkeringen in de privé- en openbare sector

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de mogelijkheid bieden om de onderbrekingsuitkering met de overgangsuitkering in de prive- en de openbare sector te cumuleren. 

Normaal gezien mag een onderbrekingsuitkering niet met een pensioen worden gecumuleerd. Vanaf 1 januari 2015 wordt een uitzondering toegekend voor de cumul van een onderbrekingsuitkering in het kader van een tijdskrediet met een overgangsuitkering.

Weduwen en weduwnaars komen in aanmerking voor een tijdelijke overgangsuitkering, als ze de leeftijd voor het overlevingspensioen nog niet hebben bereikt. De uitkering wordt toegekend voor één jaar of twee jaar indien ze kinderen ten laste hebben. De overgangsuitkering kan men cumuleren met een beroepsinkomen, sociale uitkering of rustpensioen voor medische redenen en dus ook met de onderbrekingsuitkering. De maatregel heeft als doel om werknemers actief te houden en aan te sporen om pensioenrechten op te bouwen. 

Voor de openbare sector wordt in een aantal gevallen ook de mogelijkheid toegekend, om voor ten hoogste 12 maanden het overlevingspensioen met een onderbrekingsuitkering te cumuleren in het kader van ouderschapsverlof en verlof voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuikteringen in de privésector met een overgangsuitkering

koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuikteringen in de openbare sector met een overgangsuitkering