30 mrt 2004 19:00

Cybercriminaliteit : strijd tegen racistische en xenofobe daden gepleegd via informaticasystemen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 28 november 2000, betreffende de informaticacriminaliteit, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal socialistische regime is gepleegd.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 28 november 2000, betreffende de informaticacriminaliteit, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal socialistische regime is gepleegd.

Het voorontwerp van wet beoogt het Belgische recht in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit (*), en van het aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake informaticacriminaliteit betreffende de bestraffing van racistische en xenofobe feiten gepleegd met behulp van informaticasystemen (**). Twee Europese instrumenten in de strijd tegen informaticacriminaliteit De Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit is het eerste dwingende instrument van internationaal recht dat specifiek is uitgewerkt ter bestrijding van de informaticacriminaliteit. De Overeenkomst heeft voornamelijk tot doel: * de constitutieve elementen van de misdrijven van het nationale materiële strafrecht en de verwante bepalingen van dit recht op het gebied van de informaticacriminaliteit te harmoniseren; * aan het nationale strafprocesrecht de bevoegdheden te bieden die noodzakelijk zijn voor het onderzoek en de vervolging van dit type van misdrijven, van andere misdrijven gepleegd met behulp van een informaticasysteem of van misdrijven in het kader waarvan bewijzen bestaan onder elektronische vorm; * een snel en efficiënt regime van internationale samenwerking in plaats te stellen. Het "Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake informaticacriminaliteit betreffende de bestraffing van racistische en xenofobe feiten gepleegd met behulp van informaticasystemen" heeft twee objectieven: * het materieel strafrecht ter bestrijding van racisme en xenofobie op Internet harmoniseren; * de internationale samenwerking op dit gebied verbeteren. Het in overeenstemming brengen van het Belgische recht Het Belgische recht is reeds grotendeels in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst. De Belgische wetgever heeft destijds rekening gehouden met de snelle evolutie van de technologie tijdens de uitwerking van de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit. De terminologie die in de wet gebruikt wordt is dan ook technologisch neutraal. Ook de meeste van de misdrijven en de onderzoeksmaatregelen voorzien door de Overeenkomst zijn reeds gedekt door de Belgische wet. Niettemin zijn een aantal kleinere wetgevende aanpassingen noodzakelijk om te voldoen aan de internationale verplichtingen neergelegd in de Overeenkomst inzake informaticacriminaliteit en het aanvullende Protocol, met name: * de aanpassing van het moreel element in de misdrijven van schending van de integriteit van de gegevens en schending van de integriteit van informaticasystemen; * het misbruik van instrumenten inzake illegale interceptie; * de sanctie op schendingen van de intellectuele rechten en de naburige rechten; * de definitie van informaticafraude; * de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal socialistische regime is gepleegd.