30 mrt 2004 19:00

Ministerraad van 30 maart 2004

De Ministerraad heeft zich dinsdag gebogen over verschillende maatregelen voor Justitie en Binnenlandse Zaken

De Ministerraad heeft zich dinsdag gebogen over verschillende maatregelen voor Justitie en Binnenlandse Zaken

Hij heeft een aantal beleidsprioriteiten goedgekeurd inzake criminaliteit en wat betreft rondtrekkende daderbendes.

FIPA (Full integrated police actions)

Vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gaat de grootschalige politieacties waarbij agenten een net spannen rond invalswegen om rondtrekkende daderbendes te vatten institutionaliseren en stroomlijnen. De politie krijgt hiermee de mogelijkheid om over de grenzen van een arrondissement of provincie op te treden.

Grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden in het kader van de strijd tegen rondtrekkende dadergroeperingen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de nota goed met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden in het kader van de strijd tegen rondtrekkende dadergroeperingen.

Rondtrekkende dadergroeperingen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, nam de Ministerraad akte van de kadernota met betrekking tot de geïntegreerde aanpak van het fenomeen van de rondtrekkende dadergroeperingen door het Federaal Parket. De ontwikkeling van de rondtrekkende dadergroeperingen op ons grondgebied vergt een meer gecoördineerde politionele en gerechtelijke aanpak. De nota geeft oriënteringen aan om deze coördinatie te versterken en geeft een duidelijker beeld van de rol van het federaal parket zonder de wettelijke opdrachten ervan te wijzigen. De doelstellingen waarvoor het federaal parket werd opgericht moeten immers worden gevrijwaard, te weten de strafvordering in de meest complexe gerechtelijke dossiers, zoals het terrorisme, de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en de overtredingen die, in grote mate, betrekking hebben op verschillende rechtsbevoegdheden of die een internationale dimensie hebben, meer bepaald die welke betrekking hebben op de georganiseerde misdaad.