30 mrt 2004 19:00

Versterking van de capaciteit van de gerechtelijke politie

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken heeft de Ministerraad de nota over de versterking van de capaciteit van de gerechtelijke politie in het kader van de strijd tegen het terrorisme goedgekeurd.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken heeft de Ministerraad de nota over de versterking van de capaciteit van de gerechtelijke politie in het kader van de strijd tegen het terrorisme goedgekeurd.

Versterking van de Terro-dienst van de gerechtelijke politie Sedert 1997 is er een centrale dienst voor het bestrijden van terrorisme en sektarische organisaties (het zogenaamde Terro-programma) binnen de Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie (DJP) van de federale politie. Dit "Terro-programma" is een dienst voor coördinatie, ondersteuning en expertise voor de diensten op het terrein en voor de autoriteiten die op nationaal en internationaal vlak het terrorisme bestrijden. Het Terro-programma coördineert een constante wisselwerking tussen de diensten van de administratieve politie, de inlichtingendiensten en de gerechtelijke diensten. Het programma telt momenteel 19 leden, verdeeld over 4 secties: - Islamextremisme (5 leden), - Turks/Koerdisch + Balkanlanden (4 leden), - Nationaal en internationaal terrorisme/sekten (3 leden), - Financiering van het terrorisme (2 leden). Het initiatiefvermogen van de dienst is sterk gereduceerd, men handelt aan de hand van prioriteiten, op aanvraag en vaak ook bij dringende gevallen. De dienst vraagt een verhoging van de capaciteit, zodat men de actie en de expertise kan uitbreiden in de domeinen die essentieel zijn, maar die in België helaas verwaarloosd worden (alle energie van de experts was op het Islamextremisme gericht), te weten: - profiling en analyse van de motieven die aan de basis liggen van de terroristische rekrutering en van de financiering van het terrorisme; - Nucleair, Bacteriologisch, Chemisch en Radiologisch terrorisme (NBCR); - Cyberterrorisme en de sekten. In dit kader heeft de regering zijn akkoord gegeven om 12 nieuwe leden binnen het Terro-programma aan te werven. De regering heeft ook een versterking met drie leden voor de sectie TFU (strijd tegen de financiering van het terrorisme) goedgekeurd. Versterking van de DR3, de antiterrorisme divisie van de Gerechtelijke Dienst Arrondissement (GDA) van Brussel De DR3 bestaat uit bestaat uit 6 operationele groepen speurders. Deze divisie behandelt in Brussel de meerderheid van de "Terro" dossiers voor heel België. 37 dossiers op de 42 die door het federaal parket worden behandeld hebben inderdaad betrekking op Brussel. Men moet natuurlijk toegeven dat het gebied van de Brusselse GDA bijzonder gevoelig is voor het "Terro-fenomeen",. Deze gevoeligheid is namelijk te wijzen aan de aanwezigheid van de internationale instellingen en de symboliek ervan, evenals het groot aantal persagentschappen van alle nationaliteiten, waardoor elke actie die in Brussel zou gebeuren ook op een optimale mediabelangstelling zou kunnen rekenen. Brussel wordt op zijn territorium ook, van ver of van nabij, geconfronteerd met de aanwezigheid van meer dan driekwart (122 op de 146) van de extremistische en subversieve groepen die op de lijst van de Minister van Binnenlandse Zaken voorkomen. De voornaamste inspanningen van DR3 zijn momenteel gericht op het radicale Islamisme en op de subversieve bewegingen die op Belgisch niveau actief zijn. Reeds sedert meerdere maanden vestigen de verantwoordelijken van DR3 de aandacht van de autoriteiten op het feit dat men over onvoldoende middelen beschikt, zowel op menselijk als op materieel vlak, ter bestrijding van het terrorisme en ruimer gezien voor de preventie van het terrorisme in België. In dit kader, en rekening houdend met de internationale gebeurtenissen van de laatste jaren worden de facto de "schadelijke sektarische bewegingen" en de "wapenproblematiek" verwaarloosd. In het licht van deze omstandigheden heeft de regering zijn akkoord gegeven voor de aanwerving van 30 nieuwe leden over een periode van 2 jaar, op basis van een fasering die gelinkt is aan de absorptiecapaciteit van de dienst. Versterking van de GDA van Antwerpen, Luik en Charleroi In dezelfde zin is het nodig een versterking te geven aan de andere GDA's die met dezelfde problematiek geconfronteerd worden of die zich bevinden in zones met risico-groepen (zowel wat betreft de slachtoffers als de potentiële daders). In dit kader en met het oog op de samenhang, heeft de regering de aanstelling van 12 bijkomende (FTE) onderzoekers goedgekeurd voor deze grote centra.