30 mrt 2004 19:00

Kadernota Integrale Veiligheid

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de Kadernota Integrale Veiligheid goed.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de Kadernota Integrale Veiligheid goed.

Deze kadernota is een strategische nota die voor de 4 jaar durende legislatuur de verschillende krachtlijnen bepaalt op het vlak van crimineel beleid en een gezamenlijke politionele en gerechtelijke benadering coördineert. Een vernieuwende aanpak van het strafrechtelijk beleid Deze aanpak toont duidelijk de wens van de rechtstreeks bevoegde Ministers om samen dezelfde problemen aan te pakken, dit in alle doorzichtigheid: de departementen justitie en politie streven dezelfde doelstellingen na en geven voorrang aan dezelfde problemen (de resultaten van het politiewerk worden dus opgevolgd op gerechtelijk vlak). Andere Ministers werden eveneens geraadpleegd om hun prioriteiten in hun bevoegdheidsdomein te formuleren. Voorbeeld: op het vlak van de opsporing van de sociale fraude heeft het departement Sociale Zaken voorstellen geformuleerd voor een betere coördinatie tussen de sociale inspectiedienst en het werk dat op dat vlak door de politie wordt geleverd. Deze oefening maakt het mogelijk de noden terzake naar voor te brengen alsook de verantwoordelijken die samen moeten werken. Ook kunnen de inspanningen van de enen en de anderen zo beter gecoördineerd en gepland worden. Welke zijn de prioriteiten van de kadernota? Voor de komende vier jaar wil de regering haar actie toespitsen op specifieke veiligheidsproblemen en criminele fenomenen. Bepaalde criminele fenomenen worden trouwens expliciet als politieke prioriteiten beschouwd in het regeerakkoord, met name: * het terrorisme, * een aantal vormen van georganiseerde criminaliteit waaronder de inbreuken begaan door rondtrekkende dadergroepen, de inbreuken begaan door vreemde criminele netwerken die op ons grondgebied actief zijn (drugs, wapenhandel, enz.), de mensenhandel en de mensensmokkel, * de grote sociale, economische en financiële fraude (witte boordencriminaliteit), * de buurtcriminaliteit (stadscriminaliteit), * de verkeersovertredingen, * de overlast. Deze punten vormen de leidraad van het veiligheidsbeleid en maken deel uit van het Nationaal Veiligheidsplan. Bovendien wil de regering bijzonder aandacht besteden aan criminele fenomenen die niet expliciet in het regeerakkoord werden opgenomen, zoals: * inbreuken tegen personen (intrafamiliaal geweld, kindermishandeling en seksuele delinquentie), * de inbreuken die de veiligheid van de voedselketen in gevaar brengen, * racisme en xenofobie (overname van internationale spanningen). Deze punten moeten eveneens met bijzondere aandacht worden opgevolgd door de speur- en vervolgingsdiensten en maken evenzeer deel uit van dit strategisch plan. De uitwerking van operationele nota's Elke prioriteit die in de kadernota wordt aangehaald moet aanleiding geven tot een "operationele nota". Deze nota's worden elk jaar geëvalueerd en bijgewerkt.