30 mrt 2004 19:00

Verbetering van de positie van de slachtoffers van mensenhandel

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad beslist de interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel te belasten met een denkoefening over de verbetering van de positie van de slachtoffers van mensenhandel.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad beslist de interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel te belasten met een denkoefening over de verbetering van de positie van de slachtoffers van mensenhandel.

De regering heeft altijd nadrukkelijk de wil geuit om van de strijd tegen mensenhandel en -smokkel een van haar prioriteiten te maken. De Belgische wetgeving terzake kan duidelijk model staan op Europees niveau, onder meer voor wat de opvang van de slachtoffers betreft. Toch moeten er nog verbeteringen worden aangebracht. Het regeerakkoord voorziet expliciet verschillende initiatieven om de mensenhandel te bestrijden, waaronder enkele die rechtstreeks de slachtoffers aanbelangen : - De ervaring leert ons dat de gespecialiseerde onthaalcentra een essentiële rol spelen in het verbeteren van de situatie van de slachtoffers. Daarom zal er voor deze centra een structurele financiering worden voorzien ; - De bepalingen van de omzendbrief over het verblijfsstatuut van de slachtoffers zullen moeten worden opgenomen in de wet, om zo de rechtszekerheid te versterken. Bovendien beperkt de huidige procedure duidelijk het recht van het slachtoffer tot de verplichting om een klacht neer te leggen en mee te werken aan een gerechtelijke procedure. Het zou dus opportuun zijn om grondiger na te denken over de voorwaarden en de procedures voor het toekennen van een verblijfsvergunning voor de slachtoffers van de mensenhandel.