05 dec 2022 15:27

De ambities van België voor de COP Biodiversiteit

Op 6 december opent het tweede deel van de 15e Internationale Conferentie over Biologische Diversiteit (de COP Biodiversiteit) haar deuren in Montreal, Canada. Het hoofddoel: het sluiten van een wereldwijde overeenkomst over biodiversiteit. De impact van dit resultaat moet vergelijkbaar zijn met dat van het klimaatakkoord van Parijs. De Belgische delegatie, onder leiding van Zakia Khattabi, federaal minister van Leefmilieu, wil een beslissende rol spelen op deze COP. Verschillende experten van de FOD Volksgezondheid maken deel uit van de Belgische delegatie.

Uitdagingen

In Montreal zullen 196 landen een nieuw mondiaal kader voor biodiversiteit bespreken (Global Biodiversity Framework). Dat kader zal transformerende acties bundelen die nodig zijn in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit. De overeenkomst, die mondiaal moet zijn om doeltreffend te zijn, beoogt de integratie van biodiversiteit in alle sectoren en in alle domeinen van de samenleving. Het aannemen van een nieuw kader is een dringende zaak. Ondanks de verschillende internationale verdragen en protocollen die in het verleden zijn ondertekend, blijft de algehele staat van biodiversiteit en ecosystemen immers verslechteren. De directe en indirecte effecten van onze huidige productie- en consumptiepatronen vormen een groot risico voor het voortbestaan ​​van onze planeet. Biodiversiteit is essentieel voor ons welzijn en onze gezondheid. Ze biedt ons lucht, water en voedsel die we absoluut nodig hebben.

De Belgische delegatie

Onze delegatie bestaat uit bijna 60 personen. De kern van deze delegatie bestaat uit een twintigtal experten (gewesten en federale overheid) en een tiental vertegenwoordigers van ngo's, ondernemingen, het maatschappelijk middenveld en jongeren die aan de debatten zullen kunnen deelnemen. Na afloop van de onderhandelingen zullen de ministers deelnemen aan de COP om definitieve beslissingen te nemen. Het Belgische team is ervaren. De meeste leden van het team coördineren belangrijke dossiers en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van ontwerpbesluiten op het hoogste niveau. Onder hen zijn er 7 experten van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid.

Thema’s

Het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) beoogt duurzame ontwikkeling door middel van:

- behoud van de biodiversiteit;

- duurzaam gebruik van haar bestanddelen;

- eerlijke en billijke verdeling van de voordelen afkomstig van genetische bronnen.

Het doel van het wereldwijde biodiversiteitskader is de uitvoering van deze drie doelstellingen tegen 2030 mogelijk te maken en de middelen daarvoor vrij te maken. Het is bedoeld als opvolger van het vorige proces, dat slechts een mager resultaat behaalde. Van de 20 strategische doelstellingen die in 2010 werden gedefinieerd (de Aichi-doelstellingen waarover België tijdens zijn EU-voorzitterschap in 2010 heeft onderhandeld), waren 19 doelstellingen niet gehaald in 2020. Alleen de doelstelling inzake natuurbehoud heeft ertoe geleid dat 17% van de planeet als beschermd natuurgebied werd aangewezen. Het verlies aan biodiversiteit is echter in een ongekend tempo doorgegaan. Uit alle internationale studies, ook die van het IPBES, blijkt dat er dringend actie moet worden genomen.

In Montreal zullen ook de vergaderingen der partijen (MOP) plaatsvinden bij het Protocol van Cartagena (inzake bioveiligheid) en het Protocol van Nagoya (inzake de verdeling van de genetische bronnen afkomstig van biodiversiteit) . Ons land neemt deel aan deze twee protocollen.

De ambities van België

De EU is initiatiefnemer van een groot deel van de voorstellen die in Montreal besproken zullen worden. De EU is een belangrijke speler, met België voorop. De ambities van ons land gaan verder dan de 30x30-doelstelling, die erop gericht is tegen 2030 30% van de oceanen en het landoppervlak van de wereld te beschermen en de biodiversiteit van de planeet in stand te houden. De doelstelling is ook gericht op het duurzame beheer en gebruik van de resterende 70% en het universeel verdelen van de voordelen van biodiversiteit, overeenkomstig Visie 2050 van het mondiaal kader voor biodiversiteit. In Canada zal België zijn invloed aanwenden om de biodiversiteit duurzaam in de samenleving te integreren en ons in staat te stellen in harmonie met de natuur te leven.

Zakia Khattabi, federaal minister van Leefmilieu en hoofd van de delegatie, bevestigt deze doelstellingen:  "Wat 2015 was voor het klimaat in Parijs, moet 2022 zijn voor de biodiversiteit in Montreal! Biodiversiteit is de ruggengraat van duurzame ontwikkeling (voedsel, huisvesting, geneesmiddelen, water enz.) en is daarom van fundamenteel belang voor de volledige verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Onze biodiversiteit wordt echter geconfronteerd met een steeds alarmerendere achteruitgang. Er moet dringend worden gehandeld! Daarom zal ik me inzetten voor een ambitieus mondiaal kader voor biodiversiteit met concrete doelstellingen, methodologie en financiering.”

 

Voor meer informatie  

De website van de Convention on Biological Diversity (cbd.int) die de sessies online op YouTube uitzendt. 

De FOD-portaalsite over het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, het wereldwijde biodiversiteitskader, de Europese strategie en de 30x30-doelstelling.