15 apr 2005 17:00

De Belgische normalisatie: het uur van de hervorming heeft geslagen

De Ministerraad stemde in met 4 ontwerpen van koninklijk besluit die door de Minister van Economie voorgelegd werden en die het nieuwe aanzien van de beheerstructuren van het Bureau voor Normalisatie vastleggen. De wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie kondigde een grondige hervorming van de normalisatie in België aan. Dankzij de fundamentele herstructurering zal men kunnen inspelen op de maatschappelijke belangen die grotendeels onder technische normen ressorteren: versterking van het concurrentievermogen van onze bedrijven en aanmoediging van het internationaal handelsverkeer, vrij goederen- en dienstenverkeer, veiligheid van de werknemers en de consumenten, bescherming van het leefmilieu en de levenskwaliteit.

De Ministerraad stemde in met 4 ontwerpen van koninklijk besluit die door de Minister van Economie voorgelegd werden en die het nieuwe aanzien van de beheerstructuren van het Bureau voor Normalisatie vastleggen. De wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie kondigde een grondige hervorming van de normalisatie in België aan. Dankzij de fundamentele herstructurering zal men kunnen inspelen op de maatschappelijke belangen die grotendeels onder technische normen ressorteren: versterking van het concurrentievermogen van onze bedrijven en aanmoediging van het internationaal handelsverkeer, vrij goederen- en dienstenverkeer, veiligheid van de werknemers en de consumenten, bescherming van het leefmilieu en de levenskwaliteit.

Met oog voor duurzame ontwikkeling zullen de structuren van het Bureau voor Normalisatie (NBN) ervoor zorgen dat alle betrokken actoren aan het normatief proces deelnemen. Met gaat om de grote industriële sectoren, de werknemers-, de consumenten- en de milieuorganisaties, alsook om de belangrijkste departementen die bevoegd zijn voor technologisch en wetenschappelijk beleid. Daamaast zal het NBN over een gemotiveerd en bekwaam team beschikken dat in staat is de hele Belgische sector te herdynamiseren binnen een op dat vlak zeer actieve Europese en internationale context. De prenormatieve onderzoeken en de sensibiliseringsacties van de KMO's voor de normen zullen uitgevoerd worden door de Collectieve Onderzoekscentta onder de rechtstreekse controle van het NBN. Meer representatieve Raad van Bestuur en Directieraad De Hoge Raad voor Normalisatie, de Raad van Bestuur en het Directiecomité vormen samen de 3 hoofdstructuren van het NBN. Om met de verschillende componenten van het normatief proces op een evenwichtige manier rekening te houden moet er inzake leadership ook voor een evenwicht gezorgd worden. Wat de Raad van Bestuur betreft, de stuwende kracht van de normalisatie op gebied van technologische richtsnoeren, hecht het nieuwe systeem een groter belang aan de sectorale operatoren. Logischerwijze komt de voorgestelde voorzitter uit het ondememersmilieu, meer bepaald uit het VBO. Dit verbond vertegenwoordigt uiteraard zeer ruim de sectoren die bij de aspecten van de technologische nieuwigheden van het normalisatiebeleid betrokken zijn. Voor het Directiecomité, dat onder meer instaat voor het dagelijks beheer van de normalisatie, bepaalt het ontwerpbesluit het contractueel en geldelijk kader waarin de administratieve verantwoordelijken van het NBN zullen aangewezen worden. Inzake algemeen evenwicht is het van belang dat de directie voor het naleven van het algemeen belang en voor de instandhouding van een sterke band met de federale autoriteit zorgt. Ondanks een zekere decentralisatie naar de sectorale operatoren is dit het enige middel waarbij de federale autoriteit haar verantwoordelijkheden op het stuk van de normalisatie op een coherente manier kan blijven opnemen. Bovendien zal het voorzitterschap van de Hoge Raad, een reflectieorgaan voor advies, voortaan aan een vertegenwoordiger van de academische middens toevertrouwd worden. Op deze manier krijgen de betrokken actoren de meeste garanties qua objectiviteit van de aanpak. Een slagvaardig werkteam Krachtens het 3e besluitontwerp dat in de Ministerraad goedgekeurd werd zullen de personeetsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) - in ontbinding - de mogelijkheid hebben de uitdaging van het normatief proces in België aan te gaan, indien zij dat wensen. Op basis van hun vaardigheid zullen ze inderdaad in de nieuwe NBN-structuur kunnen opgenomen worden en zo de Belgische posities op Europees en internationaal niveau op een doeltreffende wijze overnemen. De gedelegeerde opdrachten De wet van 3 april 2003 is gericht op de decentralisatie van de normalisatieactiviteiten naar de sectorale operatoren, die in het kader van het NBN vertegenwoordigd zijn evenals de entiteiten die instaan voor de andere aspecten van de duurzame ontwikkeling. De financiering van de taken die uitgevoerd worden door de Collectieve Centra rond prenormatief onderzoek en sensibiliseringsacties van de KMO's voor normen wordt bijgevolg door de overheid aan het NBN gedelegeerd. Die activiteiten zullen dan ook beter afgestemd zijn op de behoeften van de verschillende actoren aanwezig op de markt.