15 apr 2005 17:00

Ministerraad van 15 april 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 april 2005, Wetstraat 16 om
10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 april 2005, Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Guy Verhofstadt gaf een overzicht van het pakket aan beslissingen die de Ministerraad nam om de economie en de werkgelegenheid een nieuwe impuls te geven. Zo worden de beloftes die rond het Interprofessioneel Akkoord zijn gemaakt, volledig uitgevoerd. De maatregelen zorgen voor meer werk, meer flexibiliteit en meer innovatie. Bovendien zullen heel wat mensen door specifieke belastingsverlagingen hun inkomen zien stijgen. De meest opvallende maatregelen zijn: Werknemers mogen voortaan voor maximum 130 overuren kiezen tussen uitbetaling en inhaalrust. Vroeger was de inhaalrust verplicht. Voor de eerste 65 overuren is er nu een fiscaal voordeel toegekend van 16,5% voor de werknemer en 16,5% voor de werkgever op het brutoloon. De fiscale lasten op lonen van ploegarbeiders zullen verminderd worden met 2,5%. Op 1 juli 2005 wordt de werkbonus ingevoerd, waardoor de persoonlijke bijdrage voor werknemers met lage lonen vermindert. Hiermee wil de regering de zogenaamde werkloosheidsval verkleinen. Vanaf 1 april 2005: - maximale vermindering verhoogd van 105 euro tot 125 euro - het loon tot waar de maximale vermindering geldt verhoogt van 1.194,03 euro tot 1.210 euro (bruto per maand) Vanaf 1 januari 2006: - maximale vermindering verhoogd van 125 euro tot 140 euro - het loon tot waar de maximale vermindering geldt blijft behouden op 1.210 euro (bruto per maand) - de grens waar de bonus 0 wordt verhoogt van 1.670 euro tot 1.996 euro (bruto per maand) Vanaf 1 januari 2006 kan ieder bedrijf een extra belastingsvrij maandloon uitbetalen aan werknemers die een innovatief idee hadden voor het bedrijf. Die innovatiepremie is jaarlijks mogelijk voor 10% van de werknemers. De oprichting van het Bureau voor Normalisatie is een belangrijke nieuwe stap in de realisatie van de hervorming van het normalisatie- en innovatiebeleid. Die is erop gericht om het proces van normalisatie en productinnovatie te flexibiliseren in functie van de actuele behoeften van de verschillende bedrijfssectoren en van de gebruikers. De verruiming van het recht op sluitingspremie wordt uitgebreid tot slachtoffers van een faillissement in onderneming van 10 tot 19 werknemers. Na evaluatie kan men uitbreiden tot ondernemingen van 5 tot 9 werknemers. Financiële tegemoetkomingen worden voorzien voor werkgevers die gehandicapten tewerkstellen. Budget 5 miljoen euro Het aantal jobs sociale economie wordt verzesvoudigd. Na een toename met 7.400 jobs tussen 2000 en 2004 heeft het nieuwe akkoord 2005-2008 als doelstelling om nog eens 12.000 jobs te creëren. In totaal zal zo het aantal jobs verzesvoudigd zijn. Indien er overschotten zijn in de werkbonus zullen die gebruikt worden om maatregelen tegen de jeugdwerkloosheid uit te werken. De vestigingsreglementering voor 8 beroepen wordt afgeschaft: - molenaar, - handelaar in granen, - kleinhandelaar in vaste brandstoffen, - fotograaf, - handelaar in fourage en stro, - horlogemaker-hersteller, - kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen, - wasser. Het aantal gereglementeerde beroepen wordt voor het eerst sinds de jaren '50 verminderd. Dit is een vereenvoudiging die de toegang tot het beroep vergemakkelijkt en die onderdeel vormt van een economisch hervormingsbeleid dat zuurstof wil creëren voor ondernemingen. De verjaringstermijn RSZ wordt van 5 jaar tot 3 jaar ingekort. Dit bevordert de rechtszekerheid van de werkgevers. Voortaan zullen werkgevers met betalingsmoeilijkheden aan de RSZ systematisch een afbetalingsplan voorgelegd krijgen als alternatief voor het opstarten van een gerechtelijke procedure. Bovendien worden een aantal maatregelen genomen om te vermijden dat frauderende RSZ-schuldenaars zich onvermogend maken. De premies voor het ouderschapsverlof worden met ongeveer 100 euro verhoogd. Voortaan ouderschapsverlof voor kinderen tot 6 i.p.v. tot 4 jaar. Mits de betaling van vrijwillige bijdragen kunnen de meewerkende echtgenoten bepaalde periodes gelijkstellen voor wat betreft de pensioenopbouw. Voortaan zullen de welvaartsaanpassingen van de vervangingsinkomens gebeuren in functie van de ontwikkeling van de werkgelegenheidsgraad en van een duurzaam financieel evenwicht in de sociale zekerheid. Er wordt dus rekening gehouden met de economische groei, de kost van de vergrijzing, de verhouding tussen het aantal uitkeringstrekkers en het aantal actieven en mogelijke inactiviteitsvallen. Regering geeft extra BTW-ontvangsten uit prijsverhoging van motorbrandstoffen terug aan de burger. Tegen de achtergrond van de stijgende brandstofprijzen heeft de Regering reeds in de programmawet van 27 december 2004 het principe opgenomen dat, wanneer de prijzen van motorbrandstoffen een bij KB vast te leggen drempelwaarde zouden overschrijden, de prijsverhoging zou worden verzacht door ten belope van de BTW op die prijsverhoging een accijnsverlaging toe te passen. Op die manier blijft de operatie ook budgettair neutraal. De Ministerraad heeft dus het KB goedgekeurd waarmee dat principe onmiddellijk uitvoerbaar wordt bij grensbedragen van 1,1 euro per liter voor dieselolie gebruikt als motorbrandstof en van 1,5 euro per liter voor ongelode benzine. De formaliteiten van huwelijk of samenwoning zijn vereenvoudigd. De papierwinkel die kandidaat-huwers of wettelijke samenwoners moeten afleveren aan de burgerlijke stand wordt drastisch teruggeschroefd en goedkoper gemaakt.

Federaal coördinatiecomité

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, nam de Ministerraad kennis van het verslag van de commissie over de kandidaturen voor de functie van Lid bij het Federaal Coördinatiecomité (*).

De Belgische normalisatie: het uur van de hervorming heeft geslagen

De Ministerraad stemde in met 4 ontwerpen van koninklijk besluit die door de Minister van Economie voorgelegd werden en die het nieuwe aanzien van de beheerstructuren van het Bureau voor Normalisatie vastleggen. De wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie kondigde een grondige hervorming van de normalisatie in België aan. Dankzij de fundamentele herstructurering zal men kunnen inspelen op de maatschappelijke belangen die grotendeels onder technische normen ressorteren: versterking van het concurrentievermogen van onze bedrijven en aanmoediging van het internationaal handelsverkeer, vrij goederen- en dienstenverkeer, veiligheid van de werknemers en de consumenten, bescherming van het leefmilieu en de levenskwaliteit.

Aanpassing aan welvaart

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State een voorontwerp van wet goed, dat een structureel mechanisme invoert dat de plafonds en inkomensdrempels, en ook de sociale uitkeringen in de sociale zekerheid aan de welvaart aanpast.