15 apr 2005 17:00

Sociale zekerheid van zelfstandigen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, dat naar analogie met het systeem voor de werknemers een structureel mechanisme invoert dat de plafonds en inkomensdrempels, en ook de sociale uitkeringen in de sociale zekerheid der zelfstandigen aan de welvaart aanpast.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, dat naar analogie met het systeem voor de werknemers een structureel mechanisme invoert dat de plafonds en inkomensdrempels, en ook de sociale uitkeringen in de sociale zekerheid der zelfstandigen aan de welvaart aanpast.

Het voorontwerp van wet voert de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2005 uit. Het bepaalt de procedure op basis waarvan de regering een beslissing over de beschikbare financiële middelen dient te nemen, om een plafond, een inkomensdrempel of een al dan niet minimaal uitkeringsbedrag te herwaarderen. De verbetering van het sociaal statuut van zelfstandige werknemers is een van de onmisbare voorwaarden om het ondernemingsklimaat in België aan te wakkeren. Een structureel beleid bevordert de koppeling van de sociale bescherming van de zelfstandigen aan de algemene ontwikkeling van de welvaart. Het biedt ook uitzicht op een grotere harmonisering tussen het statuut van de loontrekkende en de zelfstandige. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.