15 apr 2005 17:00

Werkbonus

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) die een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid toekent aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) die een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid toekent aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.

Het ontwerp wijzigt het bedrag van de bijdrageverminderingen en de loongrenzen vanaf april 2005 en voor 2006. Die wijzigingen hebben tot doel de maximale bijdrageverminderingen te verhogen en meer werknemers van een vermindering van hun persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid te laten genieten. Bij de invoering van de werkbonus vanaf 1 januari 2005 werd de maximale bijdragevermindering per maand op 105 euro gebracht voor een loon tot 1194,03 euro. Daarnaast werd de huidige degressieve vermindering van de persoonlijke bijdragen verhoogd van een loon tot 1570,16 tot een loon van 1670 euro. Vanaf april 2005 worden de bedragen van de maximale bijdragevermindering verhoogd van 105 euro tot 125 euro voor bedienden en van 113,40 euro tot 135 euro voor handarbeiders. Tevens wordt de laagste loongrens waaronder men recht heeft op de maximale vermindering verhoogd tot 1210 euro bruto/maand. Voor het jaar 2006 worden de bedragen van de maximale bijdrageverminderingen verhoogd van 125 euro tot 140 euro voor bedienden en van 135 euro tot 151,20 euro voor handarbeiders. Tevens wordt vanaf het jaar 2006 de hoogste loongrens waarboven geen vermindering meer mogelijk is verhoogd tot 1996 euro. (*) artikel 2, §2, vierde lid van de wet van 20 december 1999. (**) van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999.