31 jan 2018 12:11

De Genderwet: een onmisbaar instrument en mogelijke verbeteringen

Brussel, 31.01.2018 – Woensdag werd het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het federale Parlement gehoord in het kader van de evaluatie van de Genderwet. Het Instituut maakte van de gelegenheid gebruik om de positieve elementen te onderstrepen die door de commissie voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetten naar voren werden gebracht, maar herinnerde ook aan de eigen belangrijkste aanbevelingen om de Genderwet, en dus de bescherming van slachtoffers van discriminatie, te verbeteren. Hoewel er op sommige gebieden zeker vooruitgang werd geboekt, zijn vrouwen nog steeds de grootste groep slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht, en dit terwijl zij de helft van de bevolking uitmaken. Genderdiscriminatie heeft van nature een transversale impact op de hele mensheid.

De door de wetgever ondernomen evaluatie is specifiek gericht op de doeltreffendheid van de wet. Het Instituut, wiens wettelijke opdracht het is om toe te zien op de naleving van de Genderwet, kreeg ook de gelegenheid om de bereikte resultaten te presenteren. Via studies en onderzoeken, adviezen en aanbevelingen en bewustmakingsacties is de zichtbaarheid van het Instituut de afgelopen zeven jaar duidelijk toegenomen. Bovendien is het aantal ontvangen meldingen met 180% gestegen. In 2016 registreerde het Instituut 549 dossiers, waarvan 231 informatievragen en 318 klachten. Het totale aantal meldingen steeg met 18% ten opzichte van 2015 en met 50% ten opzichte van 2014.

Ondanks die voortdurende stijging, benadrukte het Instituut dat de meerderheid van deze feiten nog steeds onder de radar blijven.  Ze vormen slechts het topje van de ijsberg.

 

Aanbevelingen
Het Instituut is verheugd over de vooruitgang die sinds 2007 werd geboekt bij het versterken van het wettelijk kader door de uitbreiding van het wettelijk arsenaal voor de gendergelijkheid en de bestrijding van discriminaties op grond van geslacht. Daarbij mag de rol die wetgeving speelt bij de bewustwording van de samenleving niet over het hoofd worden gezien.

 

“Zoals de voorzitster van de commissie voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetten meermaals heeft opgemerkt, zijn de antidiscriminatiewetten en in ieder geval de Genderwet wat ons betreft goed gemaakt en gaat het veeleer om problemen met de toepassing van de wet", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Toch blijven genderstereotypen, seksisme en gendergerelateerd geweld nog veel te vaak voorkomen en gelijke rechten in de weg staan. Bijgevolg zijn er niet alleen acties nodig om op te treden tegen discriminatie maar ook acties om discriminaties te voorkomen en een meer gendergelijke samenleving te bevorderen."

 

De voornaamste aanbevelingen van het Instituut werden in drie categorieën gebundeld:

  • de thematiek van het ouderschap, en de toevoeging van daaraan gelieerde discriminatiecriteria zoals vaderschap, ivf, gezinsverantwoordelijkheden, enz.;
  • de verplichte omzetting van Europese richtlijnen met betrekking tot pesterijen op grond van geslacht, of de uitbreiding van de bescherming van iedereen die een slachtoffer van discriminatie verdedigt of in haar of zijn voordeel getuigt;
  • de aanvulling van het wettelijk en reglementair kader inzake gelijkheid van vrouwen en mannen, voor wat betreft wezenlijke en bepalende beroepsvereisten, genderspecifieke goederen en diensten of inzake positieve acties.
  •  

Het rapport van het Instituut ‘Stand van zaken inzake toepassing en doeltreffendheid van de Genderwet. Analyse en aanbevelingen’ is gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans op zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.

 

Perscontact
Elodie Debrumetz (communicatieverantwoordelijke)
Elodie.debrumetz@iefh.belgique.be
04 97 23 67 67
02 233 49 47

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.