21 feb 2013 08:43

De Gezondheidsenquête 2013 is van start gegaan!

Sinds 1997 organiseert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) om de vier à vijf jaar een gezondheidsenquête bij de Belgische bevolking. Heel het jaar door zullen de enquêteurs meer dan 10.000 personen interviewen, verspreid over heel het land. De enquête wil een licht werpen op de gezondheidstoestand en op de behoeften van de inwoners. Met de resultaten kunnen de autoriteiten een gezondheidsbeleid voeren op maat van de burgers.

6000 uitgelote gezinnen over heel België

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voert de enquête uit in opdracht van de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten. De enquête ging in januari 2013 van start en loopt nog het hele jaar door. Over heel het land worden 10.750 personen geïnterviewd. Bij benadering gaat het om 6000 gezinnen van één of meer personen in 158 Belgische gemeenten. Dit omvangrijke onderzoek richt zich tot iedereen, ongeacht leeftijd, nationaliteit of gezondheidstoestand. Alle mensen ingeschreven in het Rijksregister kunnen dus worden uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen.

Een barometer van de gezondheidstoestand van de inwoners

De enquête wordt om de vier à vijf jaar georganiseerd. Zij werpt een licht op de gezondheidstoestand van de bevolking in het algemeen en op bepaalde onderwerpen, zoals onder andere de consumptie van geneesmiddelen, de gewoonten op het vlak van lichaamsbeweging, de invloed van de socio-economische situatie op de gezondheid en de gezondheidstoestand van senioren.

Resultaten voor een beleid op maat van de burgers

Dankzij de resultaten kunnen de behoeften van de bevolking worden geïdentificeerd. Dat laat de Belgische beleidsmakers toe om een gericht gezondheidsbeleid te voeren en de impact ervan te evalueren. De verkregen informatie kan bijvoorbeeld leiden tot:

  • het voeren van informatiecampagnes,
  • het treffen van maatregelen voor de collectieve preventie van bepaalde ziekten,
  • het bevorderen van de toegang tot bepaalde behandelingen,
  • het investeren in sectoren voor de ondersteuning en de verzorging van de bevolking.

Enkele concrete voorbeelden

  • Uit de Gezondheidsenquête 2008 bleek dat meer en meer inwoners aan een chronische ziekte lijden (23,8% in  2004; 27,2% in 2008) → op initiatief van de federale overheid  werd een speciaal statuut gecreëerd voor mensen met een chronische aandoening. Dit statuut laat de patiënten toe om in de toekomst te genieten van de derde betalersregeling (dit wil zeggen dat ze niet langer het geld moeten voorschieten voor gezondheidszorg die door de mutualiteit wordt terugbetaald).
  • De Gezondheidsenquête 2008 liet zien dat de voedingsgewoonten van de inwoners niet ideaal zijn (zo eet bijvoorbeeld slechts een derde van de bevolking twee stukken fruit per dag, zoals wordt aangeraden) → op initiatief van de Fédération Wallonie-Bruxelles werd een speciaal lastenboek voor gezonde en duurzame voeding ter beschikking gesteld aan kleuter-, lagere en middelbare scholen, alsook aan vakantiecentra, om hen aan te sporen een evenwichtigere lunch aan te bieden. Ook in Vlaanderen is er een gezondheidsdoelstelling met een bijhorend actieplan om mensen aan te zetten tot gezonder eten en meer beweging. De campagne ‘Goed in je vel, dat voelt beter’ bundelt de acties op www.datvoeltbeter.be.
  • Volgens de Gezondheidsenquête 2008 geeft een gezin gemiddeld 7 % van het maandelijks inkomen uit aan gezondheidszorg → er werden maatregelen genomen om deze kosten te beperken. Zo mogen bijvoorbeeld artsen met een ziekenhuispraktijk sinds januari 2010 niet langer een kamersupplement aanrekenen voor een verblijf in een tweepersoonskamer, ook niet bij een dagopname.

De resultaten worden bovendien vergeleken met de resultaten in de andere Europese lidstaten, waar gelijkaardige gezondheidsenquêtes worden gevoerd.

In de praktijk

De uitgelote gezinnen ontvangen een officiële uitnodiging met informatie over het doel en het verloop van de enquête. Vervolgens neemt een erkende enquêteur of enquêtrice contact op om een afspraak te maken voor een interview aan huis. Voor het afnemen van deze interviews doet het WIV-ISP een beroep op de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie.

Vrijwillige deelneming

Deelnemen aan de enquête gebeurt op volstrekt vrijwillige basis. Niettemin is de medewerking van de gezinnen heel belangrijk: niet alleen voor de relevantie van de bekomen resultaten, maar ook voor elk deelnemend gezin. De resultaten zullen immers door de beleidsmakers gebruikt worden om een gezondheidsbeleid te voeren dat dicht aansluit bij de reële behoeften van de mensen.

Resultaten

Zodra de gegevens zijn verzameld, worden ze geanalyseerd door het WIV-ISP. De resultaten daarvan worden overgemaakt aan de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen. De eerste resultaten van de enquête in 2013 zullen vanaf eind 2014 beschikbaar zijn. Alle bijkomende informatie en de resultaten van de vorige enquêtes zijn beschikbaar op de website van het WIV-ISP via www.gezondheidsenquete.be.

Meer uitleg over het doel en het verloop van de enquête vindt u ook in het persdossier op www.gezondheidsenquete.be onder de rubriek ’Pers’.

Meer info:

Stefaan Demarest(NL) - Jean Tafforeau (FR)
02/642 54 20