06 jun 2023 09:56

De loonkloof daalt naar 8,0%

Brussel, 6 juni 2023 - De loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft langzaam dalen. Gecorrigeerd voor arbeidsduur bedraagt de gemiddelde loonkloof nu 8,0%. Zonder correctie voor arbeidsduur ligt het gemiddelde brutojaarloon van vrouwen 21,0% lager dan dat van mannen. Deeltijds werken is hier een van de belangrijkste oorzaken van. Arbeidsters in de privésector kampen met de grootste loonkloof (20.5%).

Evolutie van de loonkloof (Bron: RSZ (berekening IGVM))

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen presenteert deze nieuwe loonkloofcijfers op basis van de volledige gegevens van 2021 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In 2021 stegen de werkgelegenheidsgraad en de lonen ten opzichte van 2020.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen licht toe: "De cijfers evolueren in de goede richting. Voor veel indicatoren zien we een daling van een half procentpunt. In het licht van de trend van de voorgaande jaren kunnen we dit een 'goed jaar' noemen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er nog een lange weg te gaan is naar het bereiken van gelijke beloning. Een proactief beleid is dan ook essentieel om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten".

Arbeidsters in de privésector kampen met de grootste loonkloof; niet minder dan 20,5% en 44,1% zonder correctie voor arbeidsduur. Een positief punt is dat de loonkloof voor deze categorie na jaren van toename, nu een dalende trend vertoont. Liesbet Stevens onderstreept: "Vrouwelijke arbeiders zijn een bijzonder kwetsbare socio-professionele groep. Het gaat daarbij onder andere om huishoudelijk personeel, keukenhulpen en productiemedewerksters... In deze beroepen komen onzekere contracten, deeltijds werk en zware arbeidsomstandigheden vaker voor. De lage lonen vergroten ook het risico op bestaansonzekerheid. Het is bemoedigend dat de loonkloof voor deze categorie werkneemsters kleiner wordt".

De volledige cijfers zijn beschikbaar op de website van het Instituut.

Perscontact Instituut:  
Sofie Roelandt 
sofie.roelandt@igvm.belgie.be
02 233 48 31

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in 2002. Het is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die de gelijkheid van vrouwen en mannen waarborgt en bevordert. Het Instituut bestrijdt alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op basis van de door de Genderwet beschermde criteria, waaronder geslacht. Daartoe ontwikkelt het instituut een passend juridisch kader en strategieën en instrumenten. Het aantal klachten en meldingen dat het Instituut bereikt, neemt elk jaar toe en bedraagt momenteel meer dan 1000.

De taken van het Instituut omvatten ook advies, onderzoek, opleiding, concrete acties en grootschalige campagnes. Ongeveer 70 mensen zetten zich er elke dag in om de maatschappelijke aandacht voor gendergelijkheid te vergroten.

Slachtoffers of getuigen van discriminatie op basis van een door de Genderwet beschermd criterium (in het bijzonder het geslacht) kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Instituut via telefoonnummer 0800/12.800 of via de website https://igvm-iefh.belgium.be.