05 nov 2003 00:00

De programmawet

De Ministerraad heeft het voorontwerp van programmawet tijdens de nacht van dinsdag op woensdag goedgekeurd.

De Ministerraad heeft het voorontwerp van programmawet tijdens de nacht van dinsdag op woensdag goedgekeurd.

Naast artikel 1 dat de constitutionele bevoegdheidsgrondslag bepaalt, behandelt het voorontwerp van programmawet volgende materies: - Tewerkstelling: - dienstencheques, - startbanen, - structurele lastenverlagingen en vermindering van het gewicht patronale bijdragen voor hogere wedden, - aanpassing ondergrensprestaties, - herstructureringen, - loopbaanonderbrekingen in de niet-private sector, - sociale Maribel, - technische correcties aan de wet ter vereenvoudiging en vermindering van de bijdragen, - arbeidsongevallen en preventie beroepsziekten; - Pensioenen: - aanvullende pensioenen aan beroepssporters, - grens- en seizoenwerknemers, - pensioenregeling voor zelfstandigen, - aanvullende pensioenen voor zelfstandigen, - sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot; - Sociale Zaken en Volksgezondheid: - geneesmiddelen, - financiële bepalingen, - zorgverleners en verstrekkingen, - ziekenfondsen, - wegnemen en transplanteren van organen, - ziekenhuizen, - de uitoefening van gezondheidszorg, - voedselcontrole, - dieren, planten en voeding, - sociale zekerheid - betere inning van bijdragen, - administratieve vereenvoudiging en e-government - gezinsbijslag - alternatieve financiering van de sociale zekerheid, - alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging - gehandicapten; - Financiën: - inkomstenbelasting (vrijstelling van de PWA-vergoeding, giften, dienstencheques, startersfonds, investering in de productie van audiovisuele werken, belasting van de niet-inwoners, ...), - indirecte belastingen - Participatiefonds, - accijnsproducten, - dienst voor alimentatievorderingen, - aanpassen energietaks, - strijd tegen financiële delinquentie, - Nationale Loterij - Justitie: - Wijzigingen aangebracht in het Gerechtelijk Wetboek, - Wijzigingen Wetboek van strafvordering en van het Strafwetboek, - Wijzigingen aan diverse wetten; - Binnenlandse zaken: - Bijzonder Fonds Rijksregister, - federale politie, - civiele veiligheid, - Federaal Agentschap voor Nucleaire controle, - wijzigingen van het Kieswetboek, - wijzigingen aan de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, - administratieve vereenvoudiging; - Economie, Energie, Wetenschapsbeleid en Consumentenzaken - Telecommunicatie en Post - Overheidsbedrijven: - Dotaties aan de NMBS en De Post, - Belgacom, - NMBS - Nationale Loterij, - statutaire personeelsleden; - Mobiliteit - Spoorvervoer, - woon- werkverkeer, - luchtvaart, - Internationale rol en hoofdstedelijke functie van Brussel; - Maatschappelijke Integratie - Diverse bepalingen