05 nov 2003 00:00

Ministerraad van 4 november 2003

De Ministerraad vergaderde Wetstraat 16 op dinsdag 4 november van 20 uur af, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde Wetstraat 16 op dinsdag 4 november van 20 uur af, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Hij heeft het voorontwerp van programmawet goedgekeurd. De tekst wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en komt terug op de Ministerraad van dinsdag 18 november. De Eerste Minister heeft benadrukt dat dit voorontwerp van wet de beslissingen uit de begrotingscontrole uitvoert, evenals de maatregelen beslist tijdens de Werkgelegenheidsconferentie. Zo komt het dat het systeem van dienstencheques vereenvoudigd wordt. Het wordt volledig georganiseerd door het federaal Bestuur, ook de erkenning van de firma's. De fiscale aftrekbaarheid zal vervangen worden door een systeem van forfaitaire belastingvermindering. Deze vereenvoudiging zou moeten uitmonden op 25.000 bijkomende jobs. Het voorontwerp van wet behandelt ook de startbaanovereenkomst, de verhoging van de structurele lastenverlaging, en ook de vermindering van de bedragen van de patronale bijdragen op hoge lonen. De Eerste Minister heeft ook het accent gelegd op de maatregelen betreffende de herstructurering van bedrijven, tegelijk voor de werkgever, inzake outplacement, en voor de werknemer (vermindering van de persoonlijke sociale zekerheidbijdrage), en voor de nieuwe werkgever die geniet van vermindering van bijdragen voor elke werving. Belastingvermindering zal bovendien toegekend worden voor uitgaven voor prestaties betaald met dienstencheques, evenals voor de werving van obligaties uitgegeven door het Starterfonds. De maatregel betreffende ploegenarbeid staat ook in het voorontwerp van wet. Het gaat om de vermindering van bedrijfsvoorheffing van 1% (42 miljoen euro in 2004, 84 miljoen euro in 2005. In het hoofdstuk "Sociale Zekerheid en Volksgezondheid" voert men de verhoging van 4,5% van de begroting in reële termen voor deze sector, verhoging ingeschreven in de federale regeringsverklaring. De Eerste Minister heeft eraan toegevoegd dat, naast de uitvoering van de begroting en van de maatregelen uit de Werkgelegenheidsconferentie, een reeks technische aanpassingen zijn ingeschreven tot uitvoering van de federale regeringsverklaring, bijvoorbeeld de beschikking ter bevestiging dat het Alimentatiefonds op 1 september 2004 zal aanvangen. De stortingen uitgevoerd door de OCMW's zullen voor 95% vergoed worden. FOD Kanselarij van de Eerste Minister Algemene Directie Externe Communicatie