13 aug 2014 17:55

De Regering keurt het nieuwe nationale vervoersplan van de NMBS (2014-2017) goed

Eerste Minister Elio Di Rupo en Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille delen mee dat het nieuwe nationale vervoersplan van de NMBS vandaag werd goedgekeurd door de Ministerraad. Door deze goedkeuring legt de Regering de laatste hand aan de grote modernisering van het Belgische spoor die werd ondernomen gedurende deze legislatuur.

Het vervoersplan van de NMBS dat op dit ogenblik van toepassing is voor het reizigersvervoer werd in mei 1998 in gebruik genomen. Buiten de jaarlijkse aanpassingen van de dienstregelingen, werd er de laatste vijftien jaar weinig veranderd aan de algemene principes achter dit plan.

Sinds 1998 is de globale context echter sterk geëvolueerd, onder meer met :

 • de invoering van versterkte veiligheidssystemen en –procedures (TBL1, TBL1+, TBL1++, TBL2 en ETCS);
 •  een stijging met 70% van het aantal reizigerskilometers en met 13% van het aantal treinkilometers tussen 1998 en 2012;
 • de grote toename van het aantal internationale actoren en het gecombineerde gebruik van hogesnelheidslijnen en het gewone net.

De NMBS werkt daarom sinds 2011 aan een hervorming van het vervoersplan dat rekening houdt met de volgende aspecten en deze verbetert:

 • de versterking van de veiligheidsprocedures en –systemen integreren;
 • rekening houden met de realiteit van de infrastructuurwerken;
 • de betrouwbaarheid van de dienstregelingen versterken;
 • een striktere en beter gestructureerde dienstregeling uitwerken;
 • de stiptheid verbeteren.

Dit nieuwe vervoersplan moet bovendien toelaten het treinaanbod aan te passen op basis van de vraag van de reizigers en onder meer, voor de beoogde periode, de verbindingen met de luchthaven Brussel-Nationaal (Diabolo) verbeteren net als de indienstneming van nieuwe infrastructuren (bijvoorbeeld de Schuman-Josafat tunnel).

In februari laatstleden analyseerde de Regering een eerste ontwerp van dit vervoersplan. Op basis van deze analyse en op voorstel van de Minister van Overheidsbedrijven, Jean-Pascal Labille, werd de Ministerraad het eens over een aantal krachtlijnen die in een nieuwe versie van het vervoersplan van de NMBS moesten opgenomen worden. Bij deze krachtlijnen horen onder meer de naleving van de huidige beheersovereenkomst en de afschaffing, eens de werkzaamheden zijn afgerond, van de extra minuten die in sommige reistijden werden opgenomen om rekening te houden met deze infrastructuurwerken. De Regering vroeg eveneens aan de NMBS om het plan voor te leggen aan de lokale overheden en terechte vragen tot aanpassing in overweging te nemen.

Vandaag heeft de Regering het nieuwe plan goedgekeurd dat de NMBS de laatste maanden heeft opgesteld voor de periode december 2014 - 2017. In deze nieuwe versie heeft de NMBS gezorgd voor een reeks antwoorden om tegemoet te komen aan de vragen die de Regering had geformuleerd.

Zo,

 • heeft de NMBS onder meer haar aanbod herzien om de naleving van de beheersovereenkomst te garanderen. Deze aanpassingen vertegenwoordigen een bijkomende kost van 7,33 miljoen euro die de NBMS ten laste zal nemen;
 • heeft de NMBS zich er eveneens toe verbonden om, na het einde van de werken en in overeenstemming met Infrabel, de extra minuten opgenomen in de dienstregelingen voor deze werken, af te schaffen;
 • zal de NMBS, zodra het nieuwe vervoersplan in werking treedt, in overleg met de gewestelijke vervoersmaatschappijen het vervoersaanbod evalueren, meer in het bijzonder in de zones met een lage bevolkingsdichtheid, om de bereikbaarheid van onderwijs- en werkgelegenheidszones te garanderen. In overleg met de gewestelijke vervoersmaatschappijen zal de NMBS erover waken dat deze bereikbaarheid verbetert, en daarbij in de mate van het mogelijke eventuele bijkomende exploitatiekosten beperken;
 • zal de NMBS de integratie voorzien van het GEN-aanbod ten belope van 8,9 miljoen treinkilometers in december 2014, gevolgd door een uitbreiding van het aanbod in december 2015 dankzij de ingebruikname van de Schuman-Josafat tunnel, net als een uitbreiding van het GEN-aanbod vanaf december 2016. Verder zal de communicatie van het intra-Brusselse aanbod worden versterkt;
 • zal de NMBS overleg plegen met de Gewesten voor de toekomstige versie van het vervoersplan. Dit overleg zal van start gaan van bij het begin van de studie gepland in de loop van 2015.

Zodoende heeft de Ministerraad, op voorstel van Jean-Pascal Labille, deze woensdag beslist om het aangepaste en verbeterde vervoersplan 2014-2017 goed te keuren. De Ministerraad heeft verder beslist dat de naleving van de krachtlijnen vastgelegd door de Regering regelmatig zal worden opgevolgd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De goedkeuring van het nieuwe vervoersplan vormt de laatste fase van de grote moderniseringswerf van de spoorwegen, die onder deze legislatuur werd ingezet. Dit plan sluit immers aan bij de hervorming van de structuren van de NMBS-groep, die ingegaan is op 1 januari 2014, en bij de goedkeuring van het meerjarenplan voor de investeringen die gedurende de periode 2013-2025 zullen worden gerealiseerd.

Al deze hervormingen samen moeten op termijn bijdragen tot de ontwikkeling van een veiligere, stiptere en performantere openbare dienstverlening.

Persdienst van minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Jean-Pascal Labille

Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
België