09 feb 2023 16:03

De Regie der Gebouwen laat toekomstvisie uitwerken voor het groot gerechtshof in Gent

De Regie der Gebouwen heeft een studieteam aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor het groot gerechtshof aan het Koophandelsplein 23 in Gent. Het gebouw zal in de toekomst nog steeds gebruikt worden door de diensten van het Hof van Beroep. De bedoeling van het masterplan is om een concrete visie uit te werken voor de renovatie, restauratie en herindeling van het gerechtshof, inclusief het voor- en achterplein. 

Historiek

In 1846 werd aan het Koophandelsplein in Gent een nieuw gerechtsgebouw in gebruik genomen, naar een ontwerp van stadsarchitect Louis Roelandt. Het gebouw brandde echter in 1926 af, waarbij enkel de kelder en buitengevels bewaard bleven. In 1930 werd de heropbouw van het gerechtshof voltooid, met een totaal ander ontwerp. 
    
Vanaf de jaren 1960 vonden verschillende verbouwingen plaats om voldoende ruimte te creëren voor de uitbreidende diensten. 
    
In 2000 werd een gevelrenovatie voltooid. In 2007 werd het nieuw gerechtsgebouw geopend aan de Opgeëistenlaan in Gent. Verschillende gerechtelijke diensten namen hun intrek in het nieuwe gebouw, enkel het Hof van Beroep bleef in het oud gerechtshof.  

De hele site van het gerechtshof, inclusief voor- en achterplein, is sinds 1995 beschermd als monument. 

Het is de bedoeling dat het gerechtshof in de toekomst nog steeds gebruikt zal worden door het Hof van Beroep en diensten van de Federale Politie (wat betreft het cellencomplex). Hiervoor is een grondige renovatie, restauratie en herindeling nodig zodat het gebouw voldoet aan de hedendaagse normen en de evoluerende behoeften van de gerechtelijke diensten.

Doel van het masterplan

Het studieteam dat werd aangesteld, bestaande uit de bureaus Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten (FVWW), Origin en Gevel Inzicht (GIZ), zal in een eerste fase de bestaande situatie van het gerechtshof en de omgeving ervan analyseren. Hierbij worden verschillende aspecten van het groot gerechtshof onderzocht: de bouwgeschiedenis, de architectuur, technische aspecten, het gebruik van de ruimtes,… 

Het studieteam zal vervolgens een voorontwerp uitwerken voor de toekomstige renovatie, restauratie en herindeling van het gerechtshof en de buitenomgeving ervan. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de gerechtelijke diensten, de toegankelijkheid voor het publiek, de erfgoedaspecten, de veiligheid, technische- en duurzaamheidsaspecten, enz…  

Het studieteam zal ook een planning en kostenraming opmaken voor de uitvoering van de werken, die in fasen zullen uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat het gebouw operationeel kan blijven. 
    
Gezien de ligging van het gerechtshof, in het historisch centrum van Gent, wordt ook de interactie met de omliggende publieke ruimte onderzocht. Er zijn bovendien verschillende belangrijke projecten gepland in de onmiddellijke omgeving van het gerechtshof, bijvoorbeeld de toekomstige heraanleg van het Koophandelsplein en de omliggende straten en de renovatie van de Gentse Opera aan de overzijde van de straat. Deze naburige projecten zullen dus ook een rol spelen in de ontwikkeling van het masterplan.

Planning

Het masterplan zal vermoedelijk in het voorjaar van 2024 klaar zijn. Tegen dan zal er dus een voorontwerp uitgewerkt zijn. 

De opmaak van het dossier voor de uitvoering van de werken en het aanvragen van de nodige vergunningen, maken geen deel uit van de opdracht van het studieteam en is voor een volgende fase.

Van zodra het masterplan is afgerond, kan er een inschatting gemaakt worden van de tijd die nodig zal zijn om de werken uit te voeren. 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever masterplan: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de Federale Politie
Studieteam: TM FVWW-Origin-GIZ 
Start- en einddatum uitwerking masterplan: februari 2023 – voorjaar 2024
Kostprijs uitwerking masterplan: 460.000 euro, inclusief btw