13 dec 2022 09:07

De Seksismewet nog te vaak dode letter

Brussel, 13/12/2022 - In 2014 speelde België een pioniersrol met de goedkeuring van de Seksismewet. Voor het eerst werden seksistisch gedrag en seksistische opmerkingen en beledigingen erkend als een misdrijf. Acht jaar later maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op: “De Seksismewet blijft nog te vaak dode letter”.

Volgens het Instituut is de Seksismewet erg waardevol als signaal en als bijdrage tot een maatschappelijke mentaliteitsverandering. De wet maakt het mogelijk om de strijd tegen discriminatie, en specifiek seksisme en seksuele intimidatie van vrouwen te versterken. Acht jaar na de goedkeuring van de wet moet echter vastgesteld worden dat slachtoffers nog steeds een lange weg vol valkuilen af te leggen hebben. Weinig slachtoffers dienen klacht in. Aangezien de politie zelden met dit soort feiten wordt geconfronteerd, aarzelt zij bovendien om een proces-verbaal op te stellen, dat waarschijnlijk door het parket zal worden geseponeerd.

De cijfers van een recente studie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) over de politiepraktijk op het gebied van seksisme zijn in dit verband veelzeggend: 91,6% van de ondervraagde agenten geeft aan de Seksismewet nog nooit in diens werk te hebben toegepast. En meer dan de helft van hen (55,8%) zegt de wet niet te kennen.

Adjunct-directeur van het Instituut Liesbet Stevens legt uit: “Het is een vicieuze cirkel: ‘weinig klachten, weinig boetes, geen vervolging’, wat ongetwijfeld bijdraagt tot het bagatelliseren of zelfs onzichtbaar maken van seksisme in de samenleving”. Elk gedrag, elke belediging of elke seksistische opmerking draagt echter bij tot een context van genderongelijkheid en ook tot de uitsluiting van vrouwen uit de openbare ruimte, zowel in het echte leven als online. Bovendien wijzen veel studies op het verband tussen seksisme, genderdiscriminatie en geweld tegen vrouwen.

De wet moet gepaard gaan met maatregelen op het gebied van onderwijs en sensibilisering rond seksisme om de mentaliteit in de maatschappij te veranderen”, stelt Stevens. “Op korte termijn moeten de opleidingen bij politie en justitie op het gebied van seksisme en het wettelijk kader dringend versterkt worden.”

Ten slotte formuleert het Instituut nog een aantal aanbevelingen. Zo wordt onder meer gewezen op de noodzaak om het seksistische discours tegen vrouwen in het algemeen aan te pakken, dat vooral een grote invloed kan hebben op jongeren. Vandaag staat het Instituut machteloos tegenover de vele meldingen van dit soort seksistische uitlatingen of beledigingen. Om als een misdrijf te worden beschouwd, moeten seksistische uitingen immers gericht zijn tegen één of meer specifieke personen. Voor het Instituut moet deze vereiste van de specifieke geviseerde persoon of personen worden opgeheven.

Perscontact
Sofie Peeters
0485 18 21 31

sofie.peeters@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.