23 mrt 2024 12:54

De status van de Europese blauwe kaart wordt aantrekkelijker

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een voorontwerp van wet goed met als doel de status van hooggekwalificeerde werknemer met een Europese blauwe kaart aantrekkelijker te maken.

Dit voorontwerp zet de Europese Richtlijn 2021/1883 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde job om in Belgisch recht. Dit geldt voor onderdanen van derde landen (en hun gezinsleden) die als hooggekwalificeerde werknemer met een Europese blauwe kaart in een van de lidstaten willen verblijven of naar een andere lidstaat willen verhuizen.

De richtlijn heeft als doel de status van de Europese blauwe kaart aantrekkelijker te maken. Die kaart is bedoeld voor hooggekwalificeerde werknemers en bestaat naast de nationale systemen voor deze categorie personen. De Europese Commissie heeft een aantal voordelen verder uitgewerkt om deze status te versterken en die aantrekkelijker te maken. Een heel groot aantal van die voordelen hebben eerder betrekking op het aspect werk, zoals het eenvoudig kunnen veranderen van job. Daarnaast heeft de Europese wetgever ook geprobeerd de mogelijkheid tot mobiliteit te vergroten, evenals de rechten van de familieleden van de houder van een Europese blauwe kaart te consolideren.

Bovendien wordt er gestreefd naar een goed evenwicht in de strijd tegen fraude en misbruik. Enerzijds worden er betere tools voorzien om adequaat te reageren op fraude en misbruik, zonder de individuele situatie en het belang van de vreemdeling uit het oog te verliezen. Anderzijds worden werknemers die slachtoffer werden van bepaalde sociale inbreuken van de werkgever beter beschermd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft hooggekwalificeerde werknemers en diverse bepalingen