31 mrt 2021 11:44

De werken aan de verbindingstunnel van metro 3 aan het noordstation gaan van start

2021 is een nieuwe mijlpaal voor de toekomstige Metro 3: de aanleg van een tunnel aan het Noordstation begint. Dankzij deze cruciale tunnel kan het eerste stuk van de metrolijn tussen het Noordstation en het station Albert in gebruik worden genomen.

Er wordt een nieuwe tunnel van 150 m lang onder de treinsporen van het Noordstation in Brussel gebouwd. Dit is een omvangrijk project in het kader van de omvorming van de huidige premetro (tussen het Noordstation en het station Albert) tot metro en -in latere fase- de uitbreiding van lijn 3 naar het noorden van Brussel.

Door een rechtstreekse verbinding tussen Albert en Bordet te bieden en tegelijkertijd de gemeenten Vorst, St-Gillis, stad Brussel, Schaarbeek en Evere tot aan de grens met Haren te bedienen, zal de toekomstige lijn een nieuwe, snelle en doeltreffende verbinding bieden voor de Brusselaars en zal ze voldoen aan hun behoeften die onlangs werden bevestigd, in een peiling uitgevoerd door Indiville.

Dit project vlak naast  het Noordstation zal een dubbele functie hebben. “In eerste instantie zal de onderdoorgang van de metrotunnel onder de treinsporen dienst doen als achterstation, zodat metro 3 de nodige keermanoeuvres kan uitvoeren wanneer het gedeelte Noordstation-Albert in gebruik wordt genomen. Op termijn zal dit deel tunnel  dienst doen als doorgangstunnel voor de hele metrolijn 3 tussen Bordet en Albert”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Om deze werkzaamheden uit te voeren werden voorbereidende werkzaamheden voor de verplaatsing van de ondergrondse netwerken uitgevoerd en werd een leegstaand gebouw aan de Vooruitgangsstraat gesloopt. De bouwwerkzaamheden voor deze nieuwe infrastructuur zullen als volgt verlopen: in de Aarschotstraat en Vooruitgangstraat worden twee werfzones ingericht. Vervolgens worden daar twee ondergrondse toegangsputten tot de werf gegraven, respectievelijk 22 m en 15 m diep. Om het stadsleven zoveel mogelijk te vrijwaren, worden deze putten overdag gegraven, tussen diepwanden, beschut door een deksteen.

“Om geen trillingen aan de oppervlakte te veroorzaken en om het treinverkeer dag en nacht te behouden, wordt de tunnel vervolgens onder de sporen van het Noordstation aangelegd volgens de wanden-dak-methode waarbij er eerst manueel gangen worden uitgegraven ”, legt Cédric Bossut, Directeur van Beliris, uit. De wanden zijn gemaakt van beton om de contouren van de tunnel af te bakenen, waarna het binnenvolume van de ruimte kan worden uitgegraven naarmate de ondergrondse uitgraving vordert. In totaal zal 46.600 m³ grond worden uitgegraven, wat overeenkomt met het volume van 13 olympische zwembaden. Het grootste deel van de niet-verontreinigde grond zal per boot worden getransporteerd en vervolgens gedeeltelijk worden benut als aanvullingsgrond op andere werven. Na de uitgraving wordt op straatniveau een betonnen platform gebouwd dat de bouwput afsluit, alvorens de uitrusting van de tunnel wordt aangevat.

Bovengronds blijft het verkeer in de Vooruitgangstraat onveranderd. De werken met een impact op het verkeer starten in een latere fase, wanneer een gedeelte van de Aarschotstraat, tussen de d'Hoogvorststraat en de Rogierstraat, wordt afgesloten.

De MIVB en Beliris nemen maatregelen om de hinder die inherent is aan elke werf zoveel mogelijk te beperken door houten schuttingen te plaatsen die een geluids- en stofbarrière vormen, en door de trillingen, de eventuele verzakkingen en de toegestane geluiddrempels strikt te bewaken. De buurtbewoners zullen de hele duur van de werf permanent op de hoogte worden gehouden van het verloop van de werken via bewonersberichten, nieuws op de website www.metro3.be, werfberichten via WhatsApp en een werfinformatielijn die bereikbaar is via e-mail en een gratis telefoonnummer.

De werken worden uitgevoerd door de tijdelijke vennootschap Progrès, bestaande uit BAM Contractors, Bam Galère en Soletanche Bachy, onder het bouwheerschap van Beliris. Ze zullen 1100 kalenderdagen duren. Het kostenplaatje van de werken wordt op 47 miljoen euro geraamd.

Metrolijn 3

Het project metro 3

De toekomstige metro 3 zal de reizigers een nieuwe as van 10,3 kilometer binnen het metronetwerk aanbieden die de stations Bordet en Albert in slechts 20 minuten met elkaar verbindt. Het Metro 3-project wordt uitgevoerd in 2 fases.

De eerste fase betreft de omvorming van de premetro naar een metro tussen Albert en Noordstation, waaronder de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans, het creëren van een multimodaal eindpunt aan Albert, de omvorming van de bestaande stations en de bouw van een verbindingstunnel onder de sporen van het Noordstation.

De tweede fase betreft de uitbreiding van dit traject tot aan Bordet door de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, 7 nieuwe moderne stations en een stelplaats.

Het project wordt geleid door de MIVB en Beliris en is een partnerschap tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als doel heeft de mobiliteit met het openbaar vervoer, de levenskwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid in de hoofdstad aanzienlijk te verbeteren.

De partners van metro 3

De MIVB bouwt de nodige infrastructuur voor de omvorming van premetro naar metro op het bestaande traject tussen Albert en Noordstation. Zij bepaalt en bestelt de nieuwe metrostellen, zal de bouwwerken uitrusten voor de indienststelling (sporen, veiligheidssystemen, enz.) en de nodige terreinen verwerven. Vanzelfsprekend zal de MIVB ook de toekomstige exploitant van de metrolijn zijn.

Beliris, de publieke bouwheer van Brussel, stelt zijn expertise ter beschikking van het Gewest voor de realisatie van de nieuwe infrastructuren, waaronder de passage onder het Noordstation, een nieuwe tunnel en de stations voor de uitbreiding van het Noordstation naar Bordet, de speciale technieken en afwerking in de stations, alsook de toekomstige stelplaats in Haren. Beliris beheert ook de studies en vergunningen in nauwe samenwerking met het studiebureau Bureau Metro Noord.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert via de MIVB en zijn gewestelijke dienst Brussel Mobiliteit, de transformatie van de 10 bestaande stations en infrastructuren en de bovengrondse inrichting.

CITATEN

 

Karine Lalieux

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

“Het project Metro 3 bereikt nu een belangrijke volgende stap. Dit ambitieuze project voor onze hoofdstad, haar inwoners en bezoekers zal een sterke en rechtstreekse positieve impact hebben op de stedelijke mobiliteit in Brussel. Metro 3 zal het voor reizigers gemakkelijker maken om zich van het zuiden naar het noorden van Brussel te verplaatsen en zal ook een hele nieuwe sociale dynamiek creëren in een stad die alsmaar meer verbonden is met en openstaat voor anderen.”

 

Rudi Vervoort 

Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang

“Minister-president Rudi Vervoort benadrukt dat de uitbreiding van het metronetwerk een voorbeeldig en essentieel project is voor ons Gewest. Het zal voor meer sociale cohesie zorgen dankzij een metrolijn die dichtbevolkte wijken doorkruist en deze snel met het stadscentrum verbindt; het zal het structurele mobiliteitsaanbod versterken door een echt alternatief voor de auto te bieden. Tenslotte weerspiegelt het een overheidsinvesteringsbeleid dat uitgaat van een keuze ten gunste van het openbaar vervoer.”

 

 

Elke Van Den Brandt 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

“Het verheugt me dat de eerste fase van deze werken flink opschiet! Dit brengt ons dichter bij het moment waarop de toekomstige metrolijn 3 de reizigers een nieuwe as van 10,3 kilometer binnen het metronet zal aanbieden die de stations Bordet en Albert in slechts 20 minuten met elkaar verbindt.”

 

Sven Gatz

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

“De uitbreiding van de metro naar Schaarbeek-Evere is het belangrijkste project voor Brussel van de laatste 25 jaar. Niet alleen voor ons gewest trouwens, maar ook voor de rest van België. De metro zal helpen om de Brusselse mobiliteit duurzaam, comfortabel en performant te maken. Voor ons blijft de metro nog steeds de belangrijkste concurrent van de wagen. Met deze nieuwe metrolijn krijgen honderdduizenden Brusselaars en pendelaars een hyperaantrekkelijk alternatief om zich te verplaatsen in Brussel. Financieel en budgettair heeft de Brusselse regering zich tot het uiterste ingespannen om dit project mogelijk te maken. Een nieuwe metrolijn bouw je niet in een paar maanden. Daarom wil ik zeker ook hulde brengen aan mijn voorgangers; Jean-Luc Vanraes en Guy Vanhengel, die de afgelopen 15 jaar altijd al één lijn hebben aangehouden: dat de nieuwe metro nodig is voor Brussel en dat we daarvoor in de middelen moeten voorzien. Ik ben erg blij dat de spades nu in de grond gaan.”

 

Pascal Smet 

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

“Metrolijn 3 zal een nieuwe levensader van de stad worden. De nieuwe metro zal niet enkel ondergronds maar vooral bovengronds een enorme impact hebben. Verschillende delen van de stad zullen véél beter met elkaar verbonden wordenzoals de vele residentiële wijken in Schaarbeek. Ook voor de Noordwijk is de nieuwe metrolijn van cruciaal belang. We gaan van deze monotone kantoorwijk een bruisend multifunctioneel stadsdeel maken. Kwalitatief openbaar vervoer is een belangrijke factor om deze transitie te laten slagen.”

 

Cécile Jodogne

Burgemeester van Schaarbeek

“Schaarbeek is van bij het begin voorstander geweest van de metro. We willen immers meebouwen aan de stad van morgen en de metro is daar een essentieel onderdeel van. Voor de bewoners, de handelaars, de bedrijven, kortom, voor onze buurten, is dit een mooie ontwikkelingskans. Deze werken vormen nog niet de eerste steen van de metro die Schaarbeek en Evere zal doorkruisen. We wachten nog op de stedenbouwkundige vergunningen en werken actief aan de inrichting van de openbare ruimten. Uiteraard zullen de werken ook enige hinder veroorzaken. Onze partners doen er alles aan om onze buurten en bewoners te respecteren.”

Video’s

Perscontacten