29 apr 2005 17:00

Deeltjesemmissie

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemmissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis, en tot wijziging van het koninklijk besluit (***) tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemmissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis, en tot wijziging van het koninklijk besluit (***) tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Het ontwerp zet de Europese Richtlijn 2004/26/EG in Belgisch recht om. De richtlijn introduceert normen inzake gasvormige en deeltjesemmissies in verschillende stadia voor off road dieselmotoren onder 560 kW en voor dieselmotoren van binnenschepen, locomotieven en treinstellen. Het ontwerp duidt naast de Directie Generaal Leefmilieu, ook de DG Maritiem Vervoer en DG Vervoer te land als keuringsinstanties aan, voor respectievelijk de binnenschepen, en de locomotieven en treinstellen. Er wordt ook een retributie geheven voor de aanvragen van een nieuwe goedkeuring of voor de wijziging van een bestaande typegoedkeuring. De retributie is bedoeld als vergoeding van dossierkosten van de keuringsinstanties die het onderzoek uitvoeren. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 5 december 2004. (**) van 6 maart 2002. (***) van 1 juni 1993.