25 mrt 2016 15:00

Defensie: diverse bepalingen over het statuut van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed met wijzigingen van diverse bepalingen over het statuut van de militairen.

Het voorontwerp van wet brengt terminologische en technische wijzigingen aan in diverse wetten, toepasselijk op de militairen. De aangebrachte wijzigingen beogen onder andere om:

  • de terminologie die gebruikt wordt in de verschillende statuten van de militairen af te lijnen
  • de wet van 20 mei 1994 over het statuut van de militairen korte termijn op te heffen
  • de reservemilitairen toe te laten, voor bepaalde hooggespecialiseerde functies, boven de vastgestelde leeftijdsgrens van 65 jaar in het reservekader te blijven of er opnieuw in te worden opgenomen wanneer "kaderbehoeften of bepaalde omstandigheden" het vereisen
  • een mogelijke overplaatsing tussen de krijgsmachtdelen, op verzoek van de militair of in het belang van de dienst te regelen
  • een datum te bepalen waarop een kandidaat-onderofficier van het niveau B kan worden aangesteld in de graad van eerste-sergeant majoor

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.