23 mrt 2024 12:54

Defensie: oprichting van een intern meldingskanaal binnen het Ministerie van Landsverdediging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed dat onder meer tot doel heeft een intern meldingskanaal op te richten binnen het Ministerie van Landsverdediging.

Het ontwerp van koninklijk besluit vloeit zowel voort uit de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie, als uit het koninklijk besluit van 20 oktober 2023 betreffende de elementen van de procedures en opvolging van interne meldingen, het doel en de inhoud van de archivering van meldingen en de modaliteiten van openbare raadpleging, waarbij aan elke federale overheidsinstantie opgelegd wordt om een intern meldingskanaal op te zetten.

Daarnaast geeft het ontwerp van koninklijk besluit uitvoering aan het koninklijk besluit van 18 april 2023 betreffende het integriteitsbeleid en het integriteitsmanagement binnen sommige organisaties van de federale uitvoerende macht en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, waarbij het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit wordt uitgebreid voor het Ministerie van Landsverdediging.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanstelling van het intern meldingskanaal binnen het Ministerie van Landsverdediging, en tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 18 april 2023 betreffende het integriteitsbeleid en het integriteitsmanagement binnen sommige organisaties van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning tot het militair personeel van het Ministerie van Landsverdediging