18 feb 2022 20:11

Defensie: rechtshulp aan militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed betreffende de rechtshulp aan militairen tijdens feiten gepleegd bij de uitoefening van hun functie, in het kader van de Salduz-wet.

Het voorontwerp van wet brengt wijzigingen aan in de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van Defensie, om de mogelijkheid om rechtshulp ten laste van de Staat te verlenen aan de militair of ex-militair bij een verhoor en bij elke vorm van vrijheidsberoving wegens feiten gesteld in de uitoefening van zijn functie, uit te breiden. Deze wijzigingen geven gevolg aan de wijzigingen aangebracht door de wet van 13 augustus 2011, om aan iedereen die wordt verhoord en aan iedereen wiens vrijheid wordt ontnomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Salduz-wet) en door de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord (Salduz-biswet).

De aangebrachte wijzigingen hebben tot doel:

  • de mogelijkheid om rechtshulp te verlenen ten laste van de Staat aan elke militair of ex-militair tijdens elke vorm van vrijheidsberoving en tijdens het vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het eerste verhoor, uit te breiden
  • te bepalen dat de rechtshulp wordt geweigerd wanneer een militair of ex-militair een vordering tegen de Staat of tegen een collega instelt
  • te bepalen dat de rechtshulp ten laste van de Staat kan worden geweigerd, wanneer een militair of ex-militair een louter morele schadevergoeding nastreeft
  • te bepalen dat de correctiemechanismen van toepassing blijven wanneer de rechtshulp niet werd toegekend of onterecht werd toegekend, in het geval waar de militair of ex-militair een louter morele schadevergoeding nastreeft of in het geval van een vrijheidsberoving of van een verhoor als verdachte

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van Defensie