05 mei 2006 17:00

Dekking kleine risico's zelfstandigen

Goedkeuring van de opname van kleine risico's in verplichte verzekering voor zelfstandigen

Goedkeuring van de opname van kleine risico's in verplichte verzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende opname van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor zelfstandigen. Hij nam in tweede lezing ook een ontwerp van koninklijk besluit aan tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd. Het is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand. Op 24 februari 2006 droeg de ministerraad de bevoegde ministers op om het voorontwerp van wet na overleg met de vertegenwoordigende organisties van zelfstandigen voor te leggen samen met het ontwerp dat aangepast is aan het advies van de Raad van State. Het voorontwerp regelt de integratie in de verplichte verzekering geneeskundige verzorging van kleine risico's van zelfstandigen. Het hangt samen met de wet tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact met het oog op de invoering van een nieuw financieringssysteem voor de ziekteverzekering. Het ontwerp vervroegt de toekenning van de dekking voor kleine risico's aan bepaalde categorieën van rechthebbenden. Het voorontwerp van wet wordt aan de Raad van State voorgelegd.