12 jul 2019 18:09

Delegatie van bevoegdheid over de bij de nationaliteitsverklaring te voegen akten en stavingsstukken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de delegatie van bevoegdheid over de akten en stavingsstukken die bij de nationaliteitsverklaring moeten worden gevoegd.

Het ontwerp heeft als hoofddoel het koninklijk besluit van 14 januari 2013 aan te passen aan de wijzigingen aangebracht door de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, die wat de nationaliteit betreft in werking is getreden op 12 juli 2018. Het ontwerp voert de delegatie van bevoegdheid uit, voorzien in het Wetboek van de Belgische nationaliteit, waardoor de Koning de akten en stavingsstukken kan bepalen die bij de nationaliteitsverklaring moeten worden gevoegd en de formulieren van kennisgeving van ontbrekende stukken kan opstellen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken