01 jun 2012 17:37

Delegatie van taken van het FAVV aan de gewesten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninlijk besluit goed dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de mogelijkheid biedt om een aantal van zijn taken aan de gewesten toe te vertrouwen*. Het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle heeft als doel het koninklijk besluit dat nu van kracht is bij te werken en meer juridische zekerheid te bieden.

Het FAVV kan controles van schadelijke organismes in de landbouw en het uitreiken van het plantenpaspoort voor sommige soorten laten uitvoeren door de gewesten door middel van een overeenkomst van onbepaalde duur. Het bijgewerkte koninklijk besluit regelt verder de bevoegdheden en de praktische wijze van samenwerken.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen behoren