28 feb 2014 19:28

Derde halfjaarlijkse verslag over de invoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De ministerraad neemt kennis van het derde halfjaarlijkse verslag over de invoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat de staatssecretaris voor Personen met een Handicap heeft voorgelegd.

De ministerraad voerde het halfjaarlijkse verslag over de invoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in om tegemoet te komen aan de vragen van het UNCRPD om een sensibiliserings- en evaluatieproces op gang te brengen waarbij voor elke beleidshandeling zo snel mogelijk rekening wordt gehouden met de weerslag ervan op het dagelijkse leven van personen met een handicap.

Het verslag is een concrete weergave en analyse van de uitwisseling en het overleg met het middenveld, een proces dat een sleutelrol speelt bij de bewustmaking van de beleidsmakers. Naar aanleiding van deze evaluatie worden een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Daarom zal de staatssecretaris voor Personen met een Handicap de voltallige regering schriftelijk eraan herinneren dat de NHRPH op duurzame wijze en vanaf het begin van het denk- en beslissingsproces betrokken moet worden bij elke beleidshandeling of maatregel met een weerslag op de rechten en noden van personen met een handicap en hun familie, zoals bepaald bij het in 2009 goedgekeurde Verdrag en de participatieprocedures van de NHRPH.

De staatssecretaris voor Personen met een Handicap zal het coördinatiemechanisme de opdracht  geven om binnen de perken van de beschikbare budgettaire middelen:

  • tijdens de eerste helft van 2014 een sensibiliseringsdag te organiseren voor de contactpersonen van de beleidscellen, de FOD's, de POD's, de openbare instellingen voor sociale zekerheid en de federale instellingen
  • een tijdschema uit te werken voor bilaterale vergaderingen tussen de coördinatiedienst en de verschillende administratieve contactpunten, om te komen tot een gestructureerde communicatie en gepersonaliseerde begeleiding
  • een voorstel te formuleren voor de optimalisering van zijn website