03 mei 2024 17:51

Detachering van personeelsleden van het FAGG naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van ministerieel besluit goed tot regeling van de detachering van personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Het ontwerp strekt ertoe de toekenning van representatiekosten voor ambtenaren die worden gedetacheerd naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, uit te breiden naar ambtenaren van het FAGG. Daartoe wordt het ministerieel besluit van 31 maart 2003 tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die zijn gedetacheerd naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie aangepast.

In 2023 moest minstens één ambtenaar naar de Permanente Vertegenwoordiging worden gedetacheerd ter voorbereiding van het Europees Voorzitterschap, voorzien voor het eerste semester van 2024, en de detachering loopt in 2024 nog steeds. Het ontwerp moet de kosten voor de detachering dekken die niet gedekt zijn door het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.