16 jul 2021 17:54

DG Scheepvaart: vaststelling van het taalkader binnen de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het taalkader binnen de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten van het DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het ontwerp regelt de verdeling van de betrekkingen over de taalkaders in de eerste en tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten van het DG Scheepvaart. Het omvat enerzijds de betrekkingen van de managementfuncties N-1 en N-2 (eerste trap) en anderzijds de betrekkingen van de klassen A3, A4 en A5 van niveau A (tweede trap). De volgende percentages worden vastgelegd:

  • eerste trap:
    • Nederlandstalig kader: 100%
    • Franstalig kader: 0%
  • tweede trap:
    • Nederlandstalig kader: 90%
    • Franstalig kader: 10%

Het doel is om de beginselen te behouden die reeds werden vastgelegd in het koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en tweede trap van de hiërachie van de centrale diensten van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, en die nadien ook werden behouden in de koninklijke besluiten tot vaststelling van de taalkaders van de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van het DG Scheepvaart.

Het voorstel om af te wijken van de numerieke gelijkheid is gerechtvaardigd omdat veel dossiers bij DG Scheepvaart in het Nederlands behandeld worden.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer