27 nov 2018 11:26

Dialoog over klimaatgovernance in België: transparante en doeltreffende besluitvormingsprocessen in samenwerking

In opdracht van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de Université Saint-Louis - Bruxelles, vandaag een publiek debat met academici, stakeholders en beleidsmakers over de organisatie van de besluitvorming met betrekking tot het klimaatbeleid in België.

De hoogdringendheid om de klimaatverandering efficiënt aan te pakken en zo de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken, werd vorige maand nogmaals benadrukt in het recentste rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

De snelle en vergaande transformaties van onze economie en onze samenleving die daarvoor nodig zijn, vormen wereldwijd een grote uitdaging voor het beleid, ook voor ons land. Deze uitdaging zal niet alleen op het terrein grote inspanningen vergen van alle actoren, maar heeft ook een belangrijke bestuurlijke dimensie, in het bijzonder voor België met zijn complexe institutionele kader. 

Om het maatschappelijk debat over deze bestuurlijke uitdaging te steunen, organiseerde de Université Saint-Louis – Bruxelles, met de steun van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en onder toezicht van een wetenschappelijk comité, de voorbije maanden een cyclus van 4 academische seminaries. Belgische en buitenlandse academici uit diverse disciplines hebben zich samen met vertegenwoordigers van het middenveld en van federale en gewestelijke administraties gebogen over een aantal specifieke vraagstukken rond klimaatgovernance in ons land.

Daarbij werd onder meer aandacht besteed aan de volgende aspecten van het beleid:

  • de bevoegdheidsverdeling binnen België;
  • de werking van de bestaande juridische en institutionele samenwerkingsvormen en  structuren en de (her)dynamisering van het besluitvormingsproces;
  • de aansprakelijkheid van de Staat;
  • de rol van de parlementen;
  • de rol van burgers en andere actoren;
  • de (grond)wettelijke verankering van klimaatbeleid en klimaatambitie;
  • de legislatieve en bestuurlijke benadering van het klimaatbeleid in een aantal andere EU-landen (UK, NL, SE en FR), …

Eén van de centrale vaststellingen uit  het syntheseverslag van de seminaries is dat het bestaande Belgische bestuurskader moet aangepast worden aan de nieuwe klimaatuitdagingen die onder meer voortvloeien uit de Overeenkomst van Parijs en de nieuwe eisen van het EU governance kader in de context van de Energie-Unie.

Deze resultaten van de academische denkoefening worden vandaag in detail gepresenteerd en besproken door academici, stakeholders en beleidsmakers. 

De dialoog van vandaag wordt geopend door federaal Minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem, die onder meer de nood aan een verbeterde samenwerking onderstreepte.

Na de presentatie van de resultaten van deze collectieve denkoefening krijgen academici, stakeholders en beleidsmakers de kans om te reageren en verder van gedachten te wisselen hoe bestuurlijk België moet omgaan met de klimaaturgentie en de transitie naar een koolstofarme samenleving, hoe alle actoren op alle beleidsniveaus kunnen worden gemotiveerd en geresponsabiliseerd en hoe de samenhang en de coherentie van het beleid kan verstrekt worden.

Meer info:
- Resultaten van de seminaries, presentaties,…: www.klimaat.be/klimaatgovernance
- Elisabeth Ellegaard (FOD Volksgezondheid - Dienst Klimaatverandering) : 0473 33 40 74