06 okt 2006 17:00

Diamantvoorraad

Actualisering van de waarde van de voorraad diamanten

Actualisering van de waarde van de voorraad diamanten

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat een begeleidingsmaatregel invoert voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars. Minister van Financiën Didier Reynders stelde de maatregel voor in het kader van de contole op de diamantgroothandel. De regering nam in de afgelopen 15 jaar een serie maatregelen die de goederenstromen en het betalingsverkeer in de diamantsector transparanter maken. Ze bevorderen een ethische diamanthandel en streven een werkbaar en eenvoudig controleerbaar fiscaal kader voor de sector na. Al die maatregelen dragen bij tot de uitstraling van Antwerpen als internationaal diamantcentrum. De regering neemt nu een begeleidende maatregel die de voorraad actualiseert, om zo ook de balanspresentatie van de diamantondernemingen transparanter te maken. De erkende diamanthandelaars die vallen onder de BTW-vrijstelling van artikel 42, §4, 1e van het BTW-wetboek kunnen voor het aanslagjaar 2007 de waarde van de voorraad aan ruwe en geslepen diamant in de jaarrekening actualiseren. Het bedrag van de verhoging is enkel onderworpen aan: - een heffing van 4,5% voor de belastingplichtigen van de vennootschapsbelasting of niet-inwoner vennootschappen; - een heffing van 16,5% voor de belastingplichtigen van de personenbelasting of de belasting van natuurlijke personen die niet-inwoners zijn; - met uitsluiting van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners en van de aanvullende gemeentebelasting. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.