26 jun 2018 14:19

Dien je pilootproject in het kader van het geïntegreerd preventiebeleid burn-out in t.e.m. 21 september 2018

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

Minister Maggie De Block:
‘De strijd tegen burn-out is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. En daarom is het belangrijk dat we inzetten op preventie, want voorkomen is altijd beter dan genezen. We moeten daarom zo snel mogelijk handelen om te voorkomen dat nog meer mensen opbranden, wat ook de oorzaak mag zijn.’

Voor een geïntegreerd beleid zijn op elk preventie- en interventieniveau acties en projecten nodig samen met transversale initiatieven. In samenspraak met stakeholders kwam reeds een actieplan tot stand met de verschillende (sub)doelstellingen op elk interventieniveau.

Minister Maggie De Block lanceert een oproep naar pilootprojecten die gebaseerd zijn op de doelstellingen uit dit actieplan. Zij komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.
Vandaag werden de selectiecriteria voorgesteld op een kick-offmeeting. In augustus en september volgen nog infosessies.


Wie kan een kandidatuur indienen?
De oproep is gericht aan de verschillende actoren die actief zijn in preventie en behandeling van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen zoals overheden, instellingen, bedrijven, opleidingsinstituten, interne en externe preventiediensten, enz. 
De ingediende projecten kunnen individueel of transversaal zijn, d.w.z. projecten waaraan meerdere organisaties meewerken. 
Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?
Geïnteresseerde belanghebbenden hebben drie maanden de tijd om hun kandidatuur te stellen. De uiterste indieningsdatum van de kandidatuur is 21 september 2018.
Kandidaten dienen een dossier in waarbij ze ook een gedetailleerd projectplan voegen. Elke kandidaat zal in dit projectplan moeten verduidelijken hoe de vooropgestelde doelstelling van het pilootproject behaald zal worden. Ook de timing, het gedetailleerde budget en de samenwerking tussen de stakeholders moeten hierin worden uitgewerkt.
Elke kandidaat moet een projectteam met een projectcoördinator aanduiden. Voor de transversale pilootprojecten moeten kandidaten ook externe overlegstructuren opzetten waaraan ze rapporteren en die eventueel ook kunnen bijsturen.
Voor de selectie van de pilootprojecten wordt rekening gehouden met een aantal vastgelegde criteria.   Er wordt gezocht naar duurzame projecten die complementair zijn met reeds bestaande initiatieven en reproduceerbaar zijn naar andere actoren na de uitvoering van het pilootproject. Ook moeten projecten coherent zijn met de doelstellingen en acties uit het actieplan voor het geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen. Een volledig overzicht van de criteria en de in te vullen documenten is beschikbaar in een handleiding.
Een selectiecommissie zal  voor half november alle ingediende projecten beoordelen. 
Welk budget kan worden toegekend?
Zowel individuele als transversale initiatieven kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.
De pilootprojecten hebben een minimum budget van 10 000 euro en een maximum van 300 000 euro. Omdat de focus van het preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen op integratie en coördinatie ligt, wordt 90% van het budget voorzien voor transversale projecten. 
Deze pilootprojecten zullen een aanvulling zijn bij de andere projecten die momenteel worden uitgevoerd door verschillende instellingen, waaronder de projecten van Fedris en FOD WASO.
Contact
Persdienst FOD Sociale Zekerheid I +32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ
Jelle Boone (woordvoerder Minister Maggie De Block) | +32(0) 499 14 26 99 I jelle.boone@minsoc.fed.be

Meer info

Er worden nog twee infosessies georganiseerd waarop (bijkomende) vragen gesteld kunnen worden over de kandidaatsteling. Deze infosessies vinden plaats op onderstaande data:
• 02/08: Infosessie 1 – 9u – 12u : Uitleg dossier kandidaatstelling en actieplan, gevolgd door Q&A
• 06/09: Infosessie 2 - 9u – 12u : Uitleg betreffende de benodigde rapportage tijdens de pilootprojecten, gevolgd door Q&A

Meer info over de inschrijvingen zal volgen via de website van de FOD Sociale Zekerheid. 
Een kandidaatstelling is enkel geldig indien deze volledig is ingevuld en de bijbehorende bijlages mee worden verzonden.  De handleiding en de in te vullen documenten zullen vanaf 27 juni ook op onze website beschikbaar zijn.