20 jul 2004 17:00

Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer

Op voorstel van de Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden.

Op voorstel van de Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden.

De staf van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer moet vooreerst samengesteld zijn uit een tiental personen, waaronder een directeur, een adjunct-directeur, experten en administratieve assistenten. Hun benoeming zal contractueel geconcretiseerd worden om de zoektocht naar de meest verfijnde expertise op gebied van spoorwegen en/of op gebied van de economische regulering te optimaliseren, en om te beschikken over een grotere discussiemarge in de vastlegging van de vergoeding van de belanghebbenden. Er zal beroep gedaan worden op SELOR om de selectie te organiseren. De onafhankelijkheid ten opzichte van de beheerder van de spoorweginfrastructuur en de afwezigheid van iedere band met een spoorwegbedrijf is verzekerd, teneinde ieder belangenconflict te vermijden. Hetzelfde geldt voor het beroepsgeheim met betrekking tot iedere informatie, met name commerciële, waarvan de leden van de Dienst kennis nemen in de uitoefening van hun functies. (*) genomen in uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden van het gebruik van de spoorweginfrastructuur.