25 apr 2008 12:56

Dienstencheques

Aankoopprijs van de dienstencheques blijft per gebruiker beneden de 5 euro, fiscale voordelen worden verruimd en controle versterkt

Aankoopprijs van de dienstencheques blijft per gebruiker beneden de 5 euro, fiscale voordelen worden verruimd en controle versterkt

De ministerraad keurde in tweede lezing een een ontwerp van koninklijk besluit goed  van minister van Werk Joëlle Milquet dat het koninklijk besluit over de  dienstencheques wijzigt  (kb van 12 december 2001). Het ontwerp kadert in de beslissingen van het budgettair conclaaf:

1. De aankoopprijs van dienstencheques wordt licht aangepast zodat de  uiteindelijke kostprijs voor de gebruikers minder dan 5 euro bedraagt.

  • Vanaf 1 mei 2008 verhoogt de aankoopprijs van een dienstencheque van 6,7 naar 7 euro. Dankzij die aanpassing wordt de tweede indexaanpassing van het inkomen van de dienstenchequewerknemers verzekerd.

Voor de gebruiker wordt de prijs, na de toepassing van de fiscale aftrekbaarheid,  4,90 euro in plaats van 4,69 euro.

Bovendien zal dat voordeel voortaan gelijk zijn voor alle gebruikers. Een wetsaanpassing die momenteel ter discussie in de Kamer voorligt in het kader van de programmawet voorziet immers een belastingvoordeel voor de personen met lage inkomens die geen belasting betalen.

2. Een betere controle van de dienstencheques

  •  Het ontwerp stelt eveneens een plafond in van 750 dienstencheques per gebruiker per burgerlijk jaar. Om diegenen die absoluut nood hebben aan hulp van buitenaf in hun dagelijkse leven niet te bestraffen , voorziet het kb de mogelijkheid om een uitzondering te vragen op die begrenzing tot 2000 dienstencheques per jaar.

Drie categorieën kunnen de aanvraag indienen:

  • De personen die een handicap hebben, erkend door een Gewestelijk of gemeenschapsfonds of de ouders van minderjarige kinderen die door een dergelijk fonds als gehandicapt erkend zijn.
  • Eenoudergezinnen met kinderen ten laste.
  • Personen op leeftijd die een tegemoetkoming voor hulp aan ouderen genieten.

Het ontwerp van kb voegt eveneens twee bijkomende erkenningsvoorwaarden in die een betere controle van het systeem moeten toelaten. Het kb wijzigt ondermeer de opschortingsprocedure en het intrekken van de erkenningsvoorwaarden met termijn en de onmiddellijke intrekking in bepaalde gevallen.