09 dec 2005 16:00

Dienstencheques

Wijziging van de dienstencheques

Wijziging van de dienstencheques

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. Het ontwerp is een voorstel van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk en Informatisering. Het ontwerp past het stelsel van de dienstencheques aan. Het gaat om volgende wijzigingen: - de activiteiten boodschappendienst en mindermobielencentrale worden duidelijker beschreven, - er komen bijkomende voorwaarden voor erkenning van de ondernemingen zodat men ze beter kan opvolgen en misbruiken kan voorkomen, - ondernemingen met onaangepaste statuten worden tijdelijk erkend voor twaalf maanden in plaats van voor zes maanden, - voor de ondernemingen in oprichting wordt dezelfde erkenningsprocedure ingevoerd als voor de ondernemingen met onaangepaste statuten, - de erkenning van ondernemingen die gedurende een periode van twaalf maanden niet actief zijn kan worden ingetrokken, - de ondernemingen kunnen een instrument ontwikkelen om prestaties van minder dan één uur te groeperen tot een volledig arbeidsuur, - de RVA vraagt nog slechts jaarlijks bij de ondernemingen gegevens op. De hoeveelheid opgevraagde gegevens zal onder andere afhangen van de correctheid van de DMFA-aangifte door de ondernemingen. Die gegevens zijn nodig om te komen tot de jaarlijkse evaluatie bedoeld in de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. Voor die evaluatie kunnen ook andere gegevensbanken worden gebruikt. De Minister van Werk zal erop toezien dat voor het gebruik van deze databanken machtiging wordt verleend door het sectoraal comité van de sociale zekerheid. - om praktische redenen wordt het model van dienstencheque lichtjes aangepast en worden een aantal beperkte tekstwijzigingen doorgevoerd. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.