27 jun 2008 13:13

Dienstenrichtlijn

Voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn

Voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne presenteerde de ministerraad het eerste voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn. De omzetting van de dienstenrichtlijn (*) moet tegen 28 december 2009 voltooid zijn, daarom besliste de ministerraad op 20 maart 2008 de organisatie ervan vast te leggen.

De ministerraad heeft akte genomen van de verschillende acties die de stuurgroep heeft ondernomen op het gebied van:

  • de verschillende actieplannen die de modules ontwikkelden
  • de activering van het netwerk van contactpunten bij de federale overheid en de deelgebieden
  • de screening van de wetgeving voor de aanpassing ervan en de uitwerking van een voorontwerp van wet
  • de stand van zaken van de cross controle en de screening van de administratieve vereenvoudiging 

De richtlijn heeft tot doel een juridisch kader te creëren om belemmeringen van het vrije dienstenverkeer in de EU uit de weg te ruimen en om tegen 2010 een echte interne dienstenmarkt te verwezenlijken. Ze vermindert de beperkingen op de vrijheid van vestiging (artikel 43 EG-Verdrag) zodat dienstverleners zich makkelijker in een andere lidstaat kunnen vestigen. Tegelijkertijd voert de dienstenrichtlijn ook het recht op vrije dienstverlening uit zoals dat is neergelegd in artikel 49 en 50 van het EG-Verdrag. Ze heeft bovendien betrekking op onderdanen uit andere lidstaten, die zich in België willen vestigen en op ondernemers uit andere lidstaten die in België hun diensten willen aanbieden zonder zich hier te vestigen.

 (*) Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het vrij verkeer van diensten op de interne markt.