11 dec 2008 10:40

Dienstenrichtlijn

Tweede voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn

Tweede voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle presenteerden de ministerraad het tweede voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn. De omzetting van de dienstenrichtlijn (*) moet tegen 28 december 2009 voltooid zijn, daarom besliste de ministerraad op 20 maart 2008 de organisatie ervan vast te leggen en een stuurgroep op te richten die de omzetting coördineert.

Het verslag van de stuurgroep heeft als doel de resultaten van de werkzaamheden van de module juridische coördinatie vorm te geven. Het verslag geeft een stand van zaken van de screening van de federale wetgeving die de regelgevende bepalingen identificeert die moeten worden opgeheven of gewijzigd. Daarnaast gaat het verslag in op de screening van de federale wetgeving en andere beleidsniveaus op het vlak van de administratieve vereenvoudiging. Ten slotte komt de toekenning van het budget dat voor de omzetting van de richtlijn nodig is aan bod. Hiervoor zal de stuurgroep tegen 15 januari 2009 een nieuwe budgettaire analyse maken. 

De richtlijn heeft tot doel een juridisch kader te creëren om belemmeringen van het vrije dienstenverkeer in de EU uit de weg te ruimen en om tegen 2010 een echte interne dienstenmarkt te verwezenlijken. Ze vermindert de beperkingen op de vrijheid van vestiging (artikel 43 EG-Verdrag) zodat dienstverleners zich makkelijker in een andere lidstaat kunnen vestigen. Tegelijkertijd voert de dienstenrichtlijn ook het recht op vrije dienstverlening uit zoals dat is neergelegd in artikel 49 en 50 van het EG-Verdrag. Ze heeft bovendien betrekking op onderdanen uit andere lidstaten, die zich in België willen vestigen en op ondernemers uit andere lidstaten die in België hun diensten willen aanbieden zonder zich hier te vestigen.

(*) Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het vrije verkeer van diensten op de interne markt.