28 feb 2003 16:00

Dierenwelzijn

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*)goedgekeurd inzake het F.A.V.V. (**).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*)goedgekeurd inzake het F.A.V.V. (**).

Het ontwerp van besluit strekt ertoe de controleopdrachten van het Agentschap met betrekking tot het dierenwelzijn uit te breiden om het in staat te stellen de naleving van de wet (***) te controleren en te sanctioneren op alle plaatsen waar het via zijn personeelsleden in buitendienst reeds aanwezig is. Deze uitbreiding van de opdrachten is noodzakelijk om te vermijden dat een dubbele controle vereist is op plaatsen waar zich nutsdieren bevinden en om de rechtszekerheid te garanderen van de handelingen die het Agentschap zou moeten stellen in samenhang met deze routinecontroles. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het F.A.V.V. (**) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (***) van 4 augustus 1986