28 feb 2003 16:00

Ministerraad van 28 februari 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 februari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 februari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft vooreerst de benoeming bevestigd van de heer Jan Coene tot Voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom. Hij zal, zo heeft de Eerste Minister het gezegd, een 'topduo' vormen met Didier Bellens, de nieuwe afgevaardigd bestuurder van Belgacom. Guy Verhofstadt verheugt zich over de besluiten van de Hoge Raad van Financiën over de uitvoering van het stabiliteitsprogramma 2002. De Hoge Raad van Financiën stelt onder meer vast dat de doelstelling van het begrotingsevenwicht 2002 geëerbiedigd kon worden door België. De Eerste Minster heeft ook de nadruk gelegd op een amendement op de programmawet met betrekking tot de aanvullende rechten die worden toegekend aan personen met een bepaald statuut van sociale zekerheid (bericht 2). Honderdduizend zwaar gehandicapten of zwaar zieken zullen automatisch van bijkomende voordelen genieten en 1,3 miljoen formulieren mogen aldus naar de prullenmand. Guy Verhofstadt heeft ook de goedkeuring van twee voorontwerpen van wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (bericht 12), in toepassing van de Europese verordening terzake, extra in de verf gezet. Twee andere beslissingen kregen een vermelding betreffende de veiligheidsagenten, die, heeft de Eerste Minister onderlijnd, een handje zullen kunnen toesteken in sommige politiezones: - een ontwerp van koninklijk besluit dat alle bepalingen van de wet houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte in werking laat treden. (bericht 15) - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de uitrusting van veiligheidsbeambten. (bericht 16) De eerste Minister heeft ook de nadruk willen leggen op de goedkeuring van een ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) (bericht 24). Tachtigduizend mensen zullen zo een verhoging bekomen van 1 april af. * * * De Ministerraad keurde ook de volgende punten goed: - een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. (bericht 1) - een reeks ontwerpen van koninklijk besluit rond de overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. (bericht 5) - een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een expert bij de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). (bericht 8) - een ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). (bericht 9) - een ontwerp van koninklijk besluit houdende de benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. (bericht 11) - een voorontwerp van wet betreffende terroristische misdrijven. (bericht 13) - een voorontwerp van wet voor de bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart. (bericht 17) - de verwerving van gebouwen, in erfpacht, voor 27 jaar met optie op aankoop, van 9.261 m² in de voormalige kolenwasserij te Péronnes-lez-Binche. Deze gebouwen zullen dienen voor de opslag van bodemstalen van de geologische dienst van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België, en voor de inrichting van een een tussencentrum van het Staatsarchief voor het Algemeen Rijksarchief (ARA). (bericht 19) - het afsluiten van een contract met betrekking tot de aankoop van een reservemotor voor de Embraertoestellen bij de Luchtcomponent. (bericht 20) - het afsluiten van een dienstenopdracht in het kader van het project Symphony. (bericht 21) - een ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de organieke personeelformatie van de dienst van de morele consulenten in vredestijd. (bericht 22) - een ontwerp van koninklijk besluit rond de kosteloosheid van de gezondheidszorgen voor het personeel van het ministerie van Landsverdediging. (bericht 23) - het ontwerp van het Vlaams Parlement inzake 'Rechtspositieregeling van de medewerkers van de Voorzitter, van de leden van het uitgebreid bureau, van de fracties en van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers'. (bericht 25) - het ontwerp van personeelsstatuut van de 'Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen'. (bericht 26) - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten inzake veiligheid en bescherming van de gezondheid van de werknemers waaraan stoffen en preparaten bij de levering moeten beantwoorden. (bericht 27) - een ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden. (bericht 28) - een ontwerp van koninklijk besluit houdende een geluidsisolatieprogramma voor de woningen in de omgeving van de luchthaven Brussel-Nationaal. (bericht 30) - het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het beheer van het transmissienet voor elektriciteit. (bericht 32) - een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, de modernisering van het handelsregister en de oprichting van erkende ondernemingsloketten. (bericht 34) - het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de wet houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister en oprichting van erkende ondernemingsloketten. (bericht 35) - het eerste beheerscontract van de Nationale Loterij. (bericht 37, 38 en 39) - een voorontwerp van wet tot wijziging van het BTW-Wetboek. (bericht 40) - een voorontwerp van wet tot wijziging van het BTW-Wetboek. (bericht 41) - een voorontwerp van wet rond het zegelrecht in verband met hypotheekbewaringen. (bericht 43) - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van erkende instellingen inzake de toekenning van subsidies vrijgesteld van belasting. (bericht 44) - het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord rond de aanwending van 30% van de inkomsten uit de vergoeding voor reproductie voor eigen gebruik ter aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken. (bericht 48) - een voorontwerp van wet rond de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. (bericht 49) - een ontwerp van koninklijk besluit inzake het F.A.V.V. (bericht 50)