28 feb 2003 16:00

Stoffen en preparaten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de vereisten inzake veiligheid en bescherming van de gezondheid van de werknemers waaraan stoffen en preparaten bij de levering moeten beantwoorden.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de vereisten inzake veiligheid en bescherming van de gezondheid van de werknemers waaraan stoffen en preparaten bij de levering moeten beantwoorden.

Het ontwerp moet ervoor zorgen dat aan de werkgever slechts stoffen en preparaten worden geleverd die conform zijn aan de bepalingen van: - het koninklijk besluit (*) houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu; - het koninklijk besluit (**) tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan. De leveranciers zullen verplicht zijn aan de werkgevers enkel stoffen en preparaten te leveren die beantwoorden aan de normen betreffende indeling, verpakking en etikettering evenals aan bepaalde intrinsieke veiligheidseisen. Het ontwerp bepaalt eveneens dat de leveranciers de stoffen en preparaten die niet conform zijn aan de voormelde reglementering onmiddellijk op hun kosten moeten terugnemen. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 24 mei 1982. (**) van 11 januari 1993.