28 feb 2003 16:00

Harmonisering van de elektronische facturatie

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het BTW-Wetboek.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het BTW-Wetboek.

Dit voorontwerp beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (*) met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de voor de facturering geldende voorwaarden inzake BTW. Het is de bedoeling aldus het wetgevend en reglementair kader te creëren dat onder meer de bedrijven in staat moet stellen een beroep te doen op de elektronische-facturatietechnieken en de elektronische bewaring van de facturen. Zo wordt niet alleen voldaan aan een Europese eis maar ook aan de dringende vraag van de bedrijven, voor wie de mogelijkheid elektronisch te factureren een aanzienlijke vermindering van de administratiekosten en een verhoging van de productiviteit betekent. (*) richtlijn 2001/115/EG van de Raad van 20 december 2001 tot wijziging van de richtlijn 77/388/EEG met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de facturering geldende voorwaarden op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde.